FAQ

Czy kancelaria udziela porad prawnych przez internet?

TAK, istnieje możliwość udzielenia porady prawnej on-line. W tym celu należy przesłać dokładny opis sprawy na adres e-mail kancelarii. W odpowiedzi klient otrzyma wycenę z danymi do płatności wraz z ewentualnymi dodatkowymi pytaniami. Po otrzymaniu płatności i uzupełniających danych porada zostanie udzielona drogą elektroniczną w terminie od 1 do 5 dni roboczych.

Kierując się profesjonalizmem świadczonych usług kancelaria co do zasady nie udziela porad prawnych przez telefon.
Telefoniczne konsultacje w drobnych kwestiach są możliwe w przypadku klientów stale współpracujących z kancelarią na podstawie zawartej umowy stałej obsługi prawnej.

Przed pierwszym spotkaniem należy zgromadzić szczegółowe informacje dotyczące przedstawianej sprawy oraz zabrać ze sobą dokumenty związane ze sprawą (np. wezwania, decyzje, wyroki, inne pisma). Do udzielenia porady prawnej wystarczające są kserokopie dokumentów. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy w niektórych przypadkach niezbędne mogą być ich oryginały.

Specyfika usług prawnych powoduje, że każda sprawa podlega indywidualnej wycenie. Koszt usługi jest jednak podawany klientowi z góry, a zasady rozliczeń w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy są jasno i szczegółowo uregulowane w zawartej umowie. Umowa określa też zasady zwrotu klientowi części wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego zakończenia współpracy.

Koszt podstawowej porady prawnej, niewymagającej zapoznania się z rozbudowaną dokumentacją dostarczaną przez klienta (np. aktami sprawy w toku, protokołem kontroli podatkowej), w zależności od jej przedmiotu waha się do 100,- do 200,- złotych netto. Czas trwania jednej porady zazwyczaj nie przekracza godziny.

Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej lub prowadzenie postępowania wpływa wiele indywidualnych okoliczności. W szczególności istotne znaczenie mają takie czynniki jak:

  • rodzaj i stopień skomplikowania zagadnień prawnych dotyczących danej sprawy,
  • czas niezbędny do rzetelnego i kompleksowego wykonania usługi prawnej, w tym czas na analizę niezbędnych dokumentów i materiałów,
  • miejsce prowadzenia sprawy,
  • termin wykonania usługi prawnej,
  • wysokość stawek opłat minimalnych za czynności adwokackie określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).

Każda porada prawna jest udzielana za wynagrodzeniem. Jeżeli klient przedstawi swój problem i po otrzymaniu informacji o koszcie porady zrezygnuje z usługi prawnej, wówczas nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Wynagrodzenie za usługi płatne jest przelewem na rachunek bankowy lub gotówką.

Wszystkie informacje przekazywane przez klienta objęte są tajemnicą adwokacką. Oznacza to, że nie są one przekazywane innym osobom lub organom. Co do zasady inne organy nie mogą też żądać przekazania informacji objętych tajemnicą adwokacką. Tajemnica adwokacka stanowi podstawę skutecznej współpracy między klientem a adwokatem.

W praktyce kancelaria prowadzi sprawy klientów przed organami i sądami w różnych częściach kraju. Siedziba kancelarii znajduje się we Wrocławiu.

Zainteresowani klienci mogą uzyskać pomoc prawną ustalając wcześniej termin spotkania telefonicznie (+48 796 230 136) lub drogą mailową (kancelaria@michalstawinski.pl).