Ochrona Własności Intelektualnej

ochrona własności intelektualnej

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii są usługi z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kancelaria udziela w tym zakresie m. in. porad prawnych, opracowuje projekty dokumentów prawnych (np. umów, regulaminów), sporządza opinie prawne i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo własności intelektualnej to grupa przepisów prawnych o niezwykle istotnym znaczeniu dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Doświadczenie wskazuje, że w tym obszarze zarówno przedsiębiorcy jak i Klienci indywidualni często nieświadomie dopuszczają się naruszeń, które narażają ich na dotkliwe konsekwencje cywilnoprawne i karne. Wiele naruszeń jest też wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia swoich interesów na etapie zawierania umów. Z drugiej jednak strony regulacje te wykorzystywane w sposób świadomy mogą być skutecznym instrumentem ochrony efektów własnej działalności twórczej oraz wszystkich elementów zapewniających przedsiębiorcom przewagę konkurencyjną i wyróżniających ich na rynku.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Kancelaria oferuje wsparcie prawne swoich klientów w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala zapewnić klientom, m. in. z branży kreatywnej, wsparcie prawne zarówno w projektowaniu podstawowych dokumentów (umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw autorskich) jak i w dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • ocenę podlegania określonego dzieła ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, m. in. w sporach o naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, w tym dotyczących programów komputerowych, utworów muzycznych, utworów audiowizualnych, stron internetowych, fotografii, rękodzieła oraz produktów wzornictwa przemysłowego,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw pokrewnych,
 • reprezentację w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • analizę, opiniowanie i opracowywanie projektów umów licencyjnych oraz umów przeniesienia majątkowych praw autorskich,
 • analizę dopuszczalności korzystania z praw autorskich na podstawie przepisów o dozwolonym użytku,
 • analizę legalności korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych.

Ochrona znaków towarowych

Znak towarowy (logo) jest nośnikiem szczególnej wartości dla przedsiębiorcy. Pozwala on na zidentyfikowanie pochodzenia i jakości konkretnego produktu lub usług. Z tego powodu wszelkie przypadki użycia takiego znaku przez konkurencję lub jego zbliżonych form, a także działania prowadzące do deprecjacji jego wartości stanowią istotne naruszenia interesów przedsiębiorcy. Mogą one prowadzić do przejmowania klientów przez konkurenta lub utraty renomy. Z tego powodu takie naruszenia często wymagają podjęcia działań prawnych.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sporach o naruszenie zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, w tym w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem praw do znaków towarowych,
 • pomoc prawną w rejestracji znaku towarowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP,
 • reprezentację w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP,
 • analizę, opiniowanie i opracowywanie projektów umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych,
 • opracowywanie regulaminów znaków towarowych.

Nieuczciwa konkurencja

Jednym z warunków stabilnego funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku jest zachowanie reguł uczciwej konkurencji przez jego konkurentów. Z tego powodu wszelkie naruszenia tych reguł stanowiące przejawy tzw. nieuczciwej konkurencji, takie jak stosowanie zakazanej reklamy, naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy czy wprowadzające w błąd oznaczanie przedsiębiorstwa bądź jego produktów lub usług, mogą być zwalczane na drodze prawnej.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sprawach dotyczących:
 • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług,
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • przejmowania pracowników i klientów.