Reprezentacja procesowa

reprezentacja procesowa

Kancelaria oferuje reprezentację stron oraz innych uczestników w postępowaniach przed sądami i innymi organami. Klient może skorzystać z możliwości reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika zarówno przed wszczęciem postępowania jak i już w trakcie postępowania.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

  • reprezentację w sprawach podatkowych (m. in. czynności wyjaśniające, kontrola podatkowa i skarbowa, interpretacje podatkowe, wytrzymanie zwrotu podatku VAT, odwołania od decyzji podatkowych),
  • reprezentację we wszystkich sprawach cywilnych, w szczególności dotyczących ochrony praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, sporów gospodarczych, procesów odszkodowawczych, prawa pracy,
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
  • sporządzanie pism procesowych i aktywne uczestnictwo w czynnościach procesowych,
  • analizę sytuacji procesowej ze szczegółowym uwzględnieniem ryzyka związanego z wybraną strategią procesową,
  • podejmowanie działań zmierzających do realizacji interesów uczestnika postępowania oraz ich zabezpieczanie na etapie postępowania.