Rozwód Wrocław

Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria Adwokata Michała Stawińskiego oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. W sprawach cywilnych praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, opracowywania, opiniowania, negocjowania i egzekwowania wykonania umów oraz procesy odszkodowawcze wynikające ze szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. W sprawach rodzinnych Kancelaria świadczy usługi obejmujące m. in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz dotyczące kontaktów z dzieckiem.

Rozwód i separacja

Sprawy rozwodowe mają szczególny charakter. Najczęściej wiążą się one dla stron z bardzo silnymi emocjami. Emocje utrudniają, a czasem uniemożliwiają samodzielne prowadzenie sprawy. Z tej przyczyny skorzystanie z pomocy adwokata może przyczynić się do sprawniejszego i szybszego przeprowadzenia rozwodu. Obecność profesjonalnego pełnomocnika pozwala też zminimalizować emocje, w szczególności związane z występowaniem przed sądem i koniecznością kontaktowania się z drugą stroną. Konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach rozwodowych pozwala na zrozumienie swojej sytuacji w postępowaniu rozwodowym i podjęcie świadomej decyzji co do podejmowanych w takich sprawach działań prawnych.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • porady prawne w sprawach rozwodowych, w tym w kwestiach związanych z władzą rodzicielską, kontaktów z dzieckiem, alimentami,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach rozwodowych (pozew o rozwód, wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych itp.) oraz w sprawach dotyczących separacji,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach rozwodowych i sprawach dotyczących separacji.

Zobacz więcej

Małżeńskie umowy majątkowe

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje powstaniem ustroju wspólności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa jest majątkiem wspólnym. Do majątku wspólnego nie wchodzą jedynie niektóre, wyraźnie wyliczone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym składniki majątku (np. nagrody za osobiste osiągnięcia). Taki ustrój wspólności majątkowej małżonkowie mogą zmienić zawierając umowę, której skutkiem będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej, zmiana zakresu wspólności majątkowej lub wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Małżeńskie umowy majątkowe mogą być zawierane zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed jego zawarciem. W niektórych sytuacjach możliwe jest ustanowienie na drodze sądowej przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo w sprawach małżeńskich ustrojów majątkowych,
 • pomoc prawną w konstruowaniu małżeńskich umów majątkowych,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących przymusowego wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania. W praktyce sprawy alimentacyjne najczęściej są źródłem sporów pomiędzy rodzicami a dziećmi (głównie po rozwodzie rodziców) oraz między byłymi małżonkami.

Usługi Kancelarii obejmują m. in.:

 • doradztwo prawne w sprawach alimentacyjnych,
 • reprezentacje w postępowaniach sądowych dotyczących zasądzenia alimentów,
 • reprezentacje w postępowaniach sądowych dotyczących ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • reprezentacje w postępowaniach sądowych dotyczących podwyższenia lub obniżenia alimentów,
 • reprezentacje w postępowaniach sądowych dotyczących zasądzenia zaległych alimentów.

Podział majątku po rozwodzie

W większości wypadków rozwód nie kończy wszystkich spraw pomiędzy byłymi małżonkami. Po rozwodzie małżonkowie pozostają współwłaścicielami wspólnego majątku (np. nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach, oszczędności). Mogą ich łączyć również wspólne długi (np. kredyty, pożyczki).

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z podziałem majątku po rozwodzie. Tylko wyjątkowo podział majątku jest przeprowadzany jednocześnie z rozwodem (może tak się zdarzyć wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału). Najczęściej jednak konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu w odrębnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy.

Usługi Kancelarii obejmują m. in. doradztwo dotyczące sposobu przeprowadzenia podziału majątku, reprezentację w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału majątku jak i pomoc w przeprowadzeniu umownego podziału majątku (reprezentacja przy ustalaniu warunków podziału, przygotowanie projektu umowy). Właściwe określenie wszystkich roszczeń związanych z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie jest istotne, ponieważ dokonanie podziału wyklucza możliwość wystąpienia z roszczeniami w przyszłości.

Kancelaria doradza również w kwestiach związanych z dzieleniem wspólnych długów małżeńskich wynikających z różnych tytułów, np. zaciągniętych kredytów. Należy bowiem pamiętać, że dokonanie podziału majątku nie jest równoznaczne ze zwolnieniem któregokolwiek z małżonków ze wspólnych długów. Oznacza to np., że nabycie w ramach podziału majątku przez jednego z małżonków nieruchomości zakupionej za środki pochodzące ze wspólnie zaciągniętego kredytu nie powoduje, że drugi małżonek nie musi spłacać kredytu. Zwolnienie z długu wymaga podjęcia dodatkowych działań i może być zrealizowane w różnych formach prawnych, przy czym każda może wywoływać odmienne konsekwencje podatkowe.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo w zakresie sposobu podziału majątku wspólnego,
 • pomoc prawną w ustaleniu wszystkich roszczeń przysługujących z tytułu podziału majątku wspólnego,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału majątku wspólnego,
 • negocjowanie umów podziału majątku wspólnego,
 • projektowanie umów podziału majątku wspólnego,
 • doradztwo w zakresie „podziału” wspólnych długów i przygotowanie projektów umów w tym zakresie.

Spadek i zachowek

Sprawy dotyczące spadków i zachowków stosunkowo często okazują się źródłem problemów prawnych klientów indywidualnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy treść testamentu (lub kilku testamentów sporządzonych przez tą samą osobę) okazuje się niejednoznaczna, gdy w treści testamentu dokonano wydziedziczenia lub gdy kwestionowana jest autentyczność testamentu. Również sprawy dotyczące zachowku zazwyczaj okazują się sporne, szczególnie gdy zapłaty domaga się osoba nieutrzymująca żadnych kontaktów ze z spadkodawcą za jego życia.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci,
 • doradztwo prawne w opracowaniu treści testamentu,
 • reprezentację w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku,
 • reprezentację w postępowaniu dotyczącym działu spadku,
 • doradztwo prawne w kwestiach obrotu majątkiem spadkowym,
 • egzekucję długów od spadkobierców,
 • doradztwo prawne w sprawach o zachowek,
  reprezentacje w postępowaniach sądowych o zachowek.

Dobra osobiste i wizerunek

Dobra osobiste to różnego rodzaju wartości niemajątkowe każdego człowieka, które podlegają szczególnej ochronie prawnej. Do katalogu dóbr osobistych należą w szczególności dobre imię, tajemnica korespondencji, zdrowie, wolność słowa czy informacje o życiu prywatnym. Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty. Ochronie jako dobro osobiste może potencjalnie podlegać każda wartość niemajątkowa związana funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie.

Sytuacje wymagające podjęcia działań w celu ochrony dóbr osobistych są co raz częstsze. Związane jest to m. in. z łatwością publikowania informacji naruszających te dobra, np. w mediach społecznościowych. Specyfika tych naruszeń i często trudność w ustaleniu osoby odpowiedzialnej wymaga podjęcia odpowiednich działań, które zwiększają szansę na skuteczną ochronę swoich praw.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • analizę podejmowanych działań i treści publikowanych materiałów pod kątem ryzyka naruszenia dóbr osobistych,
 • przedsądowe działania zmierzające do ochrony dóbr osobistych (wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia, żądanie sprostowania informacji prasowej),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych o naruszenie dóbr osobistych, w tym w sprawach o naruszenia wynikające z publikacji prasowej i naruszenia internetowe,
 • dochodzenie roszczeń niemajątkowych i majątkowych (zadośćuczynienia) z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • opracowywanie umów dotyczących wykorzystywania wizerunku i działania zmierzające do ochrony wizerunku,
 • pomoc prawną w zakresie wykonywania wyroków dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
  doradztwo prawne w sprawach dotyczących ochrony wizerunku,
 • opracowywanie umów dotyczących korzystania z wizerunku,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony wizerunku.

Odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań, których zapłata wynika z różnorodnych zdarzeń wyrządzających szkodę takich jak wypadki drogowe, działania osób małoletnich, nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy, naruszenie cudzych praw wyłącznych (np. praw autorskich).

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • ocenę prawną zasadności roszczeń odszkodowawczych i ich zakresu,
 • reprezentację w sprawach odszkodowawczych na etapie przedsądowym zmierzającym do polubownego załatwienia sprawy,
 • reprezentację w sprawach odszkodowawczych na etapie sądowym przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.