Rozwód Wrocław

Prawo cywilne i rodzinne

Zakres usług w sprawach rozwodowych

Kancelaria Adwokata Michała Stawińskiego oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Usługi prawne Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego w sprawach rozwodowych obejmują m. in.:

  • porady prawne w sprawach rozwodowych, w tym w kwestiach związanych z władzą rodzicielską, kontaktów z dzieckiem, alimentami,
  • sporządzanie pism procesowych w sprawach rozwodowych (pozew o rozwód, wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych itp.),
  • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach rozwodowych,
  • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych dotyczących podziału majątku wspólnego, z uwzględnieniem aspektu podatkowego.

Rozwód we Wrocławiu

Adwokat Michał Stawiński prowadzi sprawy rozwodowe oraz sprawy powiązane z rozwodami (np. podział majątku po rozwodzie) we Wrocławiu, ale również w innych miejscowościach na terenie kraju. Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w tego typu sprawach.

W sprawach rozwodowych w okręgu wrocławskim właściwy jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą prawną w sprawie rozwodowej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim telefonicznie (+48 796 230 136) luba mailowo przy pomocy formularza.

Zobacz więcej: Co jest potrzebne do sprawy rozwodowej?

Szczególny charakter spraw rozwodowych

Sprawy rozwodowe mają szczególny charakter. Najczęściej wiążą się one dla stron z bardzo silnymi emocjami. Emocje utrudniają, a czasem uniemożliwiają samodzielne prowadzenie sprawy. Z tej przyczyny skorzystanie z pomocy adwokata może przyczynić się do sprawniejszego i szybszego przeprowadzenia rozwodu. Obecność profesjonalnego pełnomocnika w sprawie rozwodowej pozwala też zminimalizować emocje, w szczególności związane z występowaniem przed sądem i koniecznością kontaktowania się z drugą stroną. Konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem) w sprawach rozwodowych pozwala na zrozumienie swojej sytuacji w postępowaniu rozwodowym i podjęcie świadomej decyzji co do podejmowanych w takich sprawach działań prawnych.

Szczególnie trudne są sprawy rozwodowe małżeństw, z których pochodzą małoletnie dzieci. Wówczas konieczne jest osiągnięcie porozumienia lub rozstrzygnięcie w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci i kontaktów z dziećmi.

Zobacz więcej: Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie rozwodowej? 

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Doprowadzenie do zupełnego rozkładu pożycia jest procesem rozłożonym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym (jego przebieg jest istotny dla ewentualnego rozstrzygnięcia o winie). Przesłanka trwałości rozkładu pożycia może wynikać np. z upływu czasu. Trwały rozkład ma miejsce również wówczas, gdy małżonkowie pozostają w nowych związkach, szczególnie gdy pochodzą z nich dzieci.

Wyjątkowo jednak spełnienie tych przesłanek może być niewystarczające. W sprawie rozwodowej sąd uwzględnia bowiem również dobro dzieci. Jeżeli dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków miałoby ucierpieć na skutek rozwodu, to wówczas rozwód nie jest dopuszczalny. Zazwyczaj jednak utrzymywanie związku małżeńskiego skonfliktowanych małżonków nie jest zgodne z dobrem dziecka i uzasadnia właśnie orzeczenie rozwodu.

Sąd może również uznać, że rozwód jest niedopuszczalny ze względu na zasady współżycia społecznego.

Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli pozew rozwodowy złożył małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Sąd będzie mógł jednak orzec rozwód, jeżeli drugi małżonek wyrazi na zgodę lub jeżeli brak zgody sąd uzna za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Brak zgody może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. wówczas, gdy małżonkowie nie są połączeni więzią emocjonalną i nie żyją razem od kilku lat.

Zobacz więcej: Kiedy można orzec rozwód? 

O czym orzeka sąd w sprawie rozwodowej?

Rozwód to nie tylko formalne rozwiązanie małżeństwa. W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka też o tym, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o alimentach na dzieci, o kontaktach z dziećmi, o wspólnym mieszkaniu małżonków i o alimentach na małżonka.

Wielość spraw rozstrzyganych przez sąd w ramach sprawy rozwodowej powoduje, że wbrew pozorom często są to sprawy skomplikowane. Obecność adwokata doświadczonego w prowadzeniu spraw rozwodowych z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla strony.

Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej

Co do zasady w sprawach rozwodowych sądy orzekają który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Jedynie na zgodny wniosek małżonków sąd nie wydaje w tym zakresie orzeczenia.

Bardzo często małżonkowie domagają się orzeczenia o winie wyłącznie z powodów emocjonalnych, nie zastanawiając się na prawnym znaczeniem takiego rozstrzygnięcia. W praktyce często orzeczenie to z prawnego punktu widzenia nie jest istotne dla danego małżonka. Konsultacja prawna w tym zakresie przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej może zatem uprościć całe postępowanie. Orzekanie o winie zazwyczaj przedłuża sprawę rozwodową. Rozwód z orzekaniem o winie jest też na pewno trudniejszym przeżyciem dla małżonków. W niektórych sytuacjach może to być jednak korzystne również z prawnego punktu widzenia. Również w tym zakresie warto się zatem skonsultować z adwokatem do spraw rozwodowych.

Najczęstsze przyczyny orzeczenia rozwodu, które skutkują przypisaniem jednemu z małżonków winy, to: zdrada małżeńska, nadużywanie alkoholu, przemoc, unikanie pracy (ale również pracoholizm prowadzący do utarty kontaktu z rodziną), roztrwanianie majątku, brak zainteresowania rodziną, niewłaściwy stosunek do małżonka.

Sąd prowadzący sprawę rozwodową nie stopniuje winy małżonków. Z tego powodu nawet udowodniona zdrada małżonka nie automatycznie jest równoznaczna z orzeczeniem wyłącznej winy, jeżeli drugi z małżonków nawet w mniejszym stopniu, ale również zawinił w rozkładzie pożycia. Bardzo często w dobrze funkcjonujących małżeństwach wybaczane są nawet ciężkie przewinienia, a niewybaczona zdrada może – chociaż nie musi – oznaczać istnienie również innych przyczyn zawinionych przez drugiego małżonka, które do tej zdrady mogły doprowadzić. Sąd w każdym przypadku powinien zbadać przyczyny rozpadu małżeństwa kompleksowo, nawet jeżeli jeden z małżonków w sprawie rozwodowej przyznał się do zdrady.

Zobacz więcej: ustalenie winy w sprawie rozwodowej

Władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i alimenty na dzieci w rozwodzie

W kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie. Jeżeli porozumienie to będzie zgodne z dobrem dziecka (np. nie będzie bezpodstawnie wykluczało jednego z rodziców), wówczas sąd prowadzący sprawę rozwodową uwzględni takie porozumienie. Powinno ono mieć formę pisemną. Jeżeli małżonkowie są w tych kwestiach zgodni, warto załączyć porozumienie już do pozwu rozwodowego.

W praktyce sądy bardzo często uwzględniają też ustalone zgodnie przez małżonków alimenty na rzecz dzieci. Ustalając wysokość alimentów na dzieci sąd kieruje się usprawiedliwionymi potrzebami dzieci i możliwościami zarobkowymi zobowiązanego do płacenia alimentów. Możliwości zarobkowe to nie to samo co faktyczne zarobki. Sąd ustala zatem, ile – stosownie do swoich możliwości – jest w stanie zarabiać zobowiązany do płacenia alimentów.

Orzeczenia wydane w sprawie rozwodowej, a dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów na dzieci mogą być potem modyfikowane. W praktyce najczęściej zmianie ulegają kwoty alimentów (najczęściej alimenty są podwyższane wraz z dorastaniem dziecka).

Alimenty na rzecz małżonka w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych często też jeden z małżonków domaga się od drugiego alimentów. W przypadku tego żądania istotne jest to, czy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego, wówczas złagodzone są przesłanki dochodzenia alimentów przez drugiego z małżonków (tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny). Przy spełnieniu odpowiednich przesłanek mogą mu być przyznane alimenty nawet wówczas, gdy ma on dobrą sytuację finansową.

Jeżeli w sprawie rozwodowej nie wydano orzeczenia o wyłącznej winie, wówczas podstawą dochodzenia alimentów może być tylko niedostatek. Jest to sytuacja, w której małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Nigdy alimentów od byłego małżonka nie może domagać się ten, który jest uznany za wyłącznie winnego.

Roszczenia alimentacyjne małżonków w sprawach rozwodowych podnoszone są bardzo często. Są one jednak szczególnie istotne w przypadku tych małżonków, którzy nie zajmowali się pracą zawodową poświęcając się w pełni prowadzeniu gospodarstwa domowego i opiece nad dziećmi. Sytuacja takich osób w przypadku rozwodu jest szczególnie ciężka nie tylko pod względem emocjonalnym, ale również w aspekcie ekonomicznym.

Sprawy związane z rozwodem – podział majątku i zmiana nazwiska

W większości wypadków rozwód nie kończy wszystkich spraw pomiędzy byłymi małżonkami.

Po rozwodzie małżonkowie pozostają współwłaścicielami wspólnego majątku (np. nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach, oszczędności). Mogą ich łączyć również wspólne długi (np. kredyty, pożyczki).

Sąd prowadzący sprawę rozwodową dokona jednocześnie z rozwodem podziału majątku tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania. W praktyce spraw rozwodowych zdarza się to bardzo rzadko. Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest naturalnym następstwem zakończonej sprawy rozwodowej, ale nie jest ściśle powiązany z przebiegiem samego rozwodu. Oznacza to, że np. orzeczenie w sprawie rozwodowej o wyłącznej winie jednego z małżonków nie ma bezpośredniego wpływu na sposób podziału majątku wspólnego.

W ramach podziału majątku wspólnego nie można też zapominać o jego aspekcie podatkowym, który może mieć istotne znaczenie dla wyboru określonego sposobu podziału. Co do zasady podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie są objęte przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. W niektórych sytuacjach – w zależności od sposobu w jaki małżonkowie dzielą majątek i od momentu w którym zdecydują się na ten krok – mogą powstać pewne konsekwencje podatkowe. Dotyczy to również dzielenia się długami, np. z tytułu kredytu.

Po rozwodzie małżonek ma też możliwość powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Przepisy ograniczają jednak to prawo stosunkowo krótkim terminem liczonym od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Zobacz więcej: Sprawa rozwodowa a podział majątku wspólnego