Publikacje

Publikacje:

 1. Linki internetowe do chronionych utworów a publiczne udostępnienie utworu – Monitor Prawniczy 2/2015
 2. Optymalizacja podatkowa w Unii Europejskiej. Klauzula obejścia prawa podatkowego w CIT – Biuletyn Euro Info, kwiecień 2015
 3. Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (SK 32/14) – Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 18 (2015)
 4. Przesłanki stosowania mechanizmu self-cleaning w prawie zamówień publicznych (postulaty de lege ferenda) – Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, 2016
 5. Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – Prawo CCCXX, 2016
 6. Mechanizm odwrotnego opodatkowania. Walka z oszustwami w podatku VAT – Biuletyn Euro Info, listopad 2016
 7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 r., III CZP 111/15 [o skardze do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej] – Palestra 11/2016
 8. Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności – Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 20 (2017)
 9. Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert – Przegląd Prawa i Administracji CV  (2017)
 10. Nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego jako znamię czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych – Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne ( numer specjalny dotyczący Konferencji „Dyscyplina Finansów Publicznych”), 2017
 11. Zasada roczności budżetu jednostki samorządu terytorialnego a finansowanie zamówień publicznych – Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, 2017
 12. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku powierzenia obowiązków pracownikom jednostki – Correcta. Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji UJ i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, 2018
 13. Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków – Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 23 (2018)
 14. Objaśnienia do art. 247-264 [w:] Ustawa o finansach publicznych: komentarz, red. Zbigniew Ofiarski, Warszawa 2018 (zobacz)
 15. Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej, W. Gonet, P. Marquardt, M. Stawiński, Warszawa 2019 (zobacz)