Porady Podatkowe Wrocław

prawo podatkowe

Prawo podatkowe jest skomplikowaną dziedziną prawa. Potwierdza to praktyka jego stosowania – organy podatkowe często wydają w takich samych sprawach skrajnie różne rozstrzygnięcia. Rozbieżności dostrzegalne są również w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Dodatkowym utrudnieniem w stosowaniu przepisów prawa podatkowego są stosunkowo częste zmiany ustaw podatkowych. Z tych powodów podatnicy często czują się zagubieni w gąszczu wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego.

Tymczasem przepisy prawa podatkowego powinny być analizowane przy rozwiązywaniu większości problemów prawnych, nawet jeżeli pozornie nie dotyczą one bezpośrednio podatków. Skuteczne rozwiązania z zakresu prawa cywilnego (np. konstrukcja umowy) nie zawsze są korzystne z perspektywy podatkowej i odwrotnie – rozwiązanie cywilnoprawne zoptymalizowane pod kątem podatkowym nie zawsze jest zadowalające ze względu na inne skutki prawne. Z tego powodu dla pełnej ochrony i realizacji interesów Klienta – zarówno biznesowego jak i indywidualnego – ważne jest dokonanie podatkowej analizy proponowanych rozwiązań prawnych. Pozwala to nie tylko na minimalizację obciążeń podatkowych w zakresie dopuszczalnym przez prawo, ale także na ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi i kontrolami celno-skarbowymi.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • reprezentację w postępowaniach kontrolnych obejmującą m. in. udział w czynnościach oraz sporządzanie pism,
 • ocenę sytuacji podatnika w związku z prowadzoną kontrolą lub czynnościami sprawdzającymi,
 • doradztwo w zakresie działań podejmowanych przez podatnika w trakcie czynności sprawdzających lub kontroli i po jej zakończeniu.

Podatek VAT

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług (Value-Added Tax – VAT).

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo prawne dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą dotyczące zasad opodatkowania
 • podatkiem VAT i związanych z tym obowiązków,
 • analizę prawidłowości rozliczania podatku VAT,
 • doradztwo w zakresie podatku VAT w związku z likwidacją działalności gospodarczej,
 • doradztwo dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji obrotu nieruchomościami,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących rozliczania podatku VAT (czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe),
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących wstrzymania zwrotu podatku VAT,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT,
 • doradztwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności podatkowej nabywcy,
 • doradztwo w zakresie weryfikacji kontrahentów w podatku VAT.

Podatki dochodowe (PIT i CIT)

Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych (Personal Income Tax – PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Income Tax – CIT).

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo prawne dla podatników w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów z najmu w ramach działalności gospodarczej i najmu prywatnego,
 • analizę prawidłowości rozliczania podatków dochodowych, w tym prawidłowości kwalifikacji przychodów do źródła przychodów, prawidłowości rozliczania kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji środków trwałych,
 • doradztwo w zakresie podatków dochodowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących rozliczania podatków dochodowych (odwołania od decyzji podatkowych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

Podatek od nieruchomości

Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • reprezentację w postępowaniach dotyczących rozliczenia podatku od nieruchomości (odwołania od decyzji podatkowych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 • analizę prawidłowości rozliczenia podatku od nieruchomości,
 • analizę podlegania zwolnieniom podatkowym w podatku od nieruchomości.

Inne podatki

Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą zagadnienia związane z rozliczaniem:

 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej,
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku od spadków i darowizn,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od środków transportowych.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo dotyczące podlegania obowiązkom podatkowym,
 • reprezentację w postępowaniach podatkowych (odwołania od decyzji podatkowych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 • doradztwo w zakresie korzystania ze zwolnień i ulg podatkowych,
 • analizę prawidłowości rozliczania podatku,
 • analizę legalności stosowanych form optymalizacji podatkowej.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136