Przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Organy podatkowe mogą w sposób uznaniowy udzielić podatnikowi ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ulga może polegać na: odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zaległości podatkowej na raty lub umorzeniu zaległości podatkowej. Pomimo tego, że decyzja co do przyznania takiej ulgi ma charakter uznaniowy, organ podatkowy powinien zweryfikować podstawowe przesłanki do jej przyznania.
Więcej
czytaj więcej

Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)

Zmiana rezydencji podatkowej oraz transfer aktywów do innych państw w celu przeprowadzenia operacji gospodarczej w korzystniejszych warunkach podatkowych to typowe działania prowadzące erozji podstawy opodatkowania. Oznacza to, że państwo na skutek takich działań traci wpływy podatkowe. W celu zapobiegania takim praktykom wprowadzony został tzw. podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax). Kto i w jakiej sytuacji może zapłacić taki podatek?
Więcej
czytaj więcej

W 2022 r. wzrośnie wysokość grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Maksymalna wysokość grzywien orzekanych za wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zależy od wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wzrasta do kwoty 3.010,- złotych. Konsekwentnie, wzrośnie również maksymalna wysokość grzywien. Jak wysoka grzywna będzie grozić za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w 2022 r.?
Więcej
czytaj więcej

„Polski Ład”: zmiany dotyczące składki zdrowotnej

Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian wprowadzanych w ramach tzw. programu "Polski ład" jest modyfikacja zasad rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmianie ulega zarówno mechanizm ustalania wysokości tej składki jak i jej wpływ na obciążenie podatkowe przedsiębiorców. Projekt po konsultacjach w dniu 8.9.2021 r. trafił do Sejmu. Jakie zmiany dotyczące składki zdrowotnej uwzględniono ostatecznie w projekcie?
Więcej
czytaj więcej

Jak ustalić rezydencję podatkową?

Ustalenie właściwej rezydencji podatkowej jest kluczowe dla podatników osiągających dochody w różnych państwach. Rezydencja podatkowa przesądza o tym, w którym państwie podatnik powinien rozliczyć i wykazać wszystkie swoje dochody niezależnie od tego w jakim państwie zostały osiągnięte, a w których państwach powinien opodatkować tylko dochody tam osiągnięte (bez wykazywania dochodów z innych państw). Jak ustalić rezydencję podatkową?
Więcej
czytaj więcej

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Podatnicy osiągający dochody w różnych państwach stają przed problemem jakim jest ryzyko podwójnego opodatkowania. Państwo którego są rezydentem podatkowym co do zasady opodatkowuje wszystkie osiągane dochody, niezależnie od tego gdzie zostały osiągnięte. Jednocześnie państwo w którym położone jest źródło dochodów również może w tym zakresie dochody te opodatkować. Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy zastosować właściwą metody unikania podwójnego opodatkowania.
Więcej
czytaj więcej

Skarbówka utrudnia podatnikom korzystanie z IP BOX

Od pewnego czasu w mojej praktyce spotykam się z nasilającymi się praktykami Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), które polegają na unikaniu wydawania interpretacji podatkowych dotyczących stosowania IP BOX. Obecnie ryzyko w procesie wdrażania rozliczeń z zastosowaniem ulgi IP BOX nie dotyczy tylko uzyskania negatywnej interpretacji, ale wręcz odmowy jej wydania.
Więcej
czytaj więcej

Opłata przekształceniowa z VAT?

Spór pomiędzy Gminą Wrocław a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej stał się podstawą do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku C-604/19, w którym analizowana była kwestia rozliczenia podatku VAT od tzw. „opłaty przekształceniowej” naliczanej w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Jest to wyrok istotny dla jednostek samorządu terytorialnego.
Więcej
czytaj więcej

Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal stanowi sposób na uniknięcie kary za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Aby skutecznie złożyć czynny żal, należy w odpowiednim terminie ujawnić popełnienie czynu zabronionego oraz podać wszelkie istotne okoliczności dotyczące jego popełnienia.
Więcej
czytaj więcej

Kurs przeliczeniowy dla korekty kosztów wyrażonych w walucie obcej

W przypadku gdy koszt podatkowy podlega późniejszej korekcie, czy to z przyczyn wtórnych, czy w wyniku błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki (tzw. przyczyna pierwotna), podatnik musi skorygować wartość kosztów. Ustawy podatkowe nie dają jednak precyzyjnej odpowiedzi co do tego jaki kursu przeliczeniowy powinien zostać zastosowany w przypadku, gdy koszt został wyrażony w walucie obcej.
Więcej
czytaj więcej

Koszty podatkowe związane z samochodami osobowymi

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące limity zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z samochodami osobowymi. W kwietniu 2020 r. przepisy te zostały objęte objaśnieniami Ministerstwa Finansów. Przypominamy krótko te regulacje, które dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy.
Więcej
czytaj więcej

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu nie stanowi odpłatnego zbycia

Przepisy ustawy o PIT przewidują konieczność opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli została ona sprzedana wcześniej niż przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie. Jedynym sposobem uwolnienia się od opodatkowania jest przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Co jednak w przypadku, gdy własność nieruchomości zostanie przeniesiona na bank będący wierzycielem hipotecznym w zamian za zwolnienie z długu?
Więcej
czytaj więcej

Branża HR z ulgą B+R

Z ulgi B+R można skorzystać nie tylko w przypadku wprowadzania nowych produktów lub usług, ale także w sytuacji optymalizacji procesów świadczenia usług. Potwierdza to jedna z interpretacji podatkowych dotycząca branży HR.
Więcej
czytaj więcej

Prawo do odliczenia VAT dla hoteli nabywających usługi gastronomiczne

Ustawa o VAT przewiduje brak prawa do odliczenia w związku z nabyciem przez podatników usług gastronomicznych. Jednak sprawa ma się inaczej w przypadku podatników prowadzących hotele i zlecających przygotowywanie posiłków firmom zewnętrznym, od których nabywają usługi w celu ich dalszej odsprzedaży gościom hotelowym – mogą oni liczyć na korzystne stanowisko sądów administracyjnych.
Więcej
czytaj więcej

Kary umowne w kosztach podatkowych

Przedsiębiorcy w zawieranych między sobą porozumieniach handlowych niejednokrotnie zawierają klauzule o karach umownych, które mają zabezpieczać interesy stron w przypadku niewywiązania się z umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest zatem swoistym rodzajem odszkodowania, które można zastrzec tylko w przypadku zobowiązań niepieniężnych.
Więcej
czytaj więcej

Wydatki youtubera a koszty uzyskana przychodu

W dobie co raz większej popularności rozrywki internetowej, kiedy działalność na portalach społecznościowych staje się niejednokrotnie podstawowym źródłem przychodów blogerów, fiskus utrzymuje negatywne stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia przez te osoby do kosztów podatkowych wydatków na produkcję publikowanych treści.
Więcej
czytaj więcej

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby można odliczyć w ramach ulgi B+R

Ulga B+R to preferencja podatkowa pozwalająca podatnikom wykonującym działalność badawczo-rozwojową na dwukrotne odliczenie pewnych kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania. Kosztem kwalifikowanym najczęściej ujmowanym w ramach ulgi są wynagrodzenia wypłacane osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, dlatego kwestią budzącą wiele wątpliwości stała się możliwość odliczenia różnych składników wynagrodzenia wypłacanych tym osobom.
Więcej
czytaj więcej

Ulga mieszkaniowa na zakup lokalu z komórką i garażem

W przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podatnik uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Ustawa o PIT przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania - skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej - w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Określenie czym są wydatki na własne cele mieszkaniowe jest jednak źródłem wielu wątpliwości podatników.
Więcej
czytaj więcej

Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy

W przypadku wypracowania zysku spółka kapitałowa może podjąć uchwałę o przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy udziałowcom (akcjonariuszom). Może się jednak zdarzyć, że po podjęciu uchwały część zysku zostanie przeznaczona na bieżącą działalność operacyjną, w związku z czym spółka nie będzie posiadała wystarczających środków na wypłatę dywidendy. W takim przypadku może ona podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu w celu sfinansowania wypłaty dywidendy. Podatkowo jednak takie postępowanie nie jest korzystne, co potwierdza ugruntowana już linia orzecznicza.
Więcej
czytaj więcej

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest niezbędne?

W przypadku korekty sprzedaży „in minus”, czyli korekty skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania VAT, będącej przykładowo skutkiem zwrotu towaru przez kontrahenta lub udzieleniem mu rabatu posprzedażowego, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. Dodatkowo przepisy warunkują możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym wykazanego podatku należnego, od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta. Choć dotychczas fiskus podchodził dość swobodnie do formy potwierdzenia otrzymania korekty, która nie jest ściśle określona w przepisach, to najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS idzie o krok dalej.
Więcej
czytaj więcej

Podatnik nie wystawi faktury do paragonu z NIP poniżej 450 zł

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur do paragonów dla nabywców prowadzących działalność gospodarczą, taką fakturę sprzedawca może wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2020 r. i wywołały wątpliwości podatników, czy w przypadku zamieszczenia na paragonie NIP nabywcy, paragon taki będzie pod pewnymi warunkami stanowił fakturę uproszczoną, na podstawie której nabywca odliczy VAT.
Więcej
czytaj więcej

Ewidencja na kasie fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej

W dobie rosnącego rynku e-commerce wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej działalności handlowej do Internetu. Sprzedaż internetowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale może także być ułatwieniem dla samych sprzedawców – w wielu przypadkach bowiem sprzedaż taka nie będzie podlegała rejestracji na kasie fiskalnej.
Więcej
czytaj więcej

Umowy w sprawie zamówień publicznych a COVID-19

Pandemia COVID-19 w wielu wypadkach wpływa negatywnie na realizację umów w sprawie zamówień publicznych. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, której konkretnymi przejawami mogą być kłopoty kadrowe, trudności z terminowymi dostawami i kłopoty z płynnością finansową, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa o COVID-19) wprowadzono mechanizm, który w założeniu ma ułatwić rozwiązanie problemów z realizacją umów zarówno wykonawcom jak i zamawiającym.
Więcej
czytaj więcej

Podatek u źródła – najczęściej spotykane problemy

Wraz z końcem marca zbliża się termin złożenia informacji IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, przez polskich podatników, którzy w trakcie roku dokonywali na rzecz podmiotów zagranicznych wypłat wynagrodzenia za różnego rodzaju usługi niematerialne. Wypłaty te co do zasady podlegają opodatkowaniu w Polsce tzw. podatkiem u źródła, czyli zryczałtowanym podatkiem od przychodów podmiotów zagranicznych z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ustawy o CIT (odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne, dywidendy). Polscy przedsiębiorcy dokonujący takich wypłat powinni jako płatnicy pobierać należny podatek i wpłacać go do urzędu skarbowego.
Więcej
czytaj więcej

Zatrudnienie przedstawicieli handlowych a obowiązek złożenia CIT-ST

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają prawo do udziału we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. W przypadku osób prawnych o przypisaniu części dochodów podatników do konkretnej JST decyduje miejsce położenia ich siedziby. Jednak z uwagi na częste sytuacje, w których spółki posiadają pracowników zatrudnionych na terenie innych gmin niż gmina siedziby, ustawodawca przewidział dodatkowy mechanizm podziału dochodów.
Więcej
czytaj więcej

Firma nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców

Przedsiębiorcy w celu polepszenia atmosfery wśród pracowników i zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy decydują się na zakup różnego rodzaju artykułów spożywczych dla personelu. I choć wydawało się, że w zakresie możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych ugruntowała się korzystna linia interpretacyjna, to jednak pojawiają się także stanowiska negatywne.
Więcej
czytaj więcej

Opodatkowanie VAT sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie działalności polegającej na prowadzeniu sklepu internetowego i sprzedaży towarów do osób fizycznych z różnych krajów Unii Europejskiej. W celu uniknięcia konieczności rejestrowania się dla celów VAT na terytorium każdego z państw, do których wysyłane są towary, unijny system VAT przewiduje specjalny mechanizm w ramach tzw. „sprzedaży wysyłkowej”.
Więcej
czytaj więcej

Oprogramowanie w kosztach podatkowych

Wielu przedsiębiorców w wykonywanej działalności gospodarczej nabywa różnego rodzaju oprogramowanie dla celów działalności gospodarczej – są to przykładowo systemy księgowe, pakiety programów do podstawowej obsługi firmy. Należy jednak pamiętać, że podatkowe rozliczenie kosztów nabycia oprogramowania nie będzie jednakowe we wszystkich przypadkach.
Więcej
czytaj więcej

JPK_V7M zastąpi deklaracje VAT

Od 1 kwietnia 2020 pierwsi podatnicy złożą jeden plik JPK_V7M, który zastąpi deklaracje VAT-7 i dotychczasowe pliki JPK. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, zmiana ma na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT.
Więcej
czytaj więcej

Ulga dla młodych komplikuje złożenie PIT-11

W związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2019 r. ulgi podatkowej PIT dla osób do 26 roku życia z przychodów uzyskiwanych przez nich z umowy o pracę i umów zlecenia (tzw. ulga dla młodych) pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji PIT-11 przez pracodawców.
Więcej
czytaj więcej

Podatek VAT ceną za kontynuowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy

Przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, obowiązujące od listopada 2018 r., miały ułatwić spadkobiercom kontynuowanie rodzinnych biznesów po śmierci ich bliskich. Jak się okazuje, za skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy spadkobiercom przyjdzie zapłacić czasem niemałą cenę - podatek VAT od wartości majątku przejętego przedsiębiorstwa.
Więcej
czytaj więcej

Prezenty dla pracowników – skutki podatkowe w PIT i CIT

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i zamknięcia roku pracodawcy często decydują się na obdarowanie pracowników różnego rodzaju upominkami. W dobie rynku pracownika praktyka ta staje się coraz powszechniejsza. Prezenty przyjmują najczęściej postać bonów, paczek świątecznych lub kart przedpłaconych. Jednak o ile sam wybór benefitów dla personelu wydaje się łatwy i przyjemny, o tyle skutki podatkowe ich przekazania mogą być bardzo różne.
Więcej
czytaj więcej

Przy alokacji kosztów wspólnych nie uwzględnia się przychodów z dywidendy

Taka teza wynika z interpretacji indywidualnych, w której Wnioskodawcy – polskie spółki kapitałowe – dążyli do wyjaśnienia budzących wątpliwości przepisów ustawy o CIT. Chodzi o art. 15 ust. 2 – 2b ustawy o CIT, które w przypadku ponoszenia przez podatnika kosztów niedających się przypisać do przychodów z konkretnego źródła, nakazują proporcjonalne przyporządkowanie tych kosztów do źródeł przychodowym kluczem alokacji.
Więcej
czytaj więcej