Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dotyczące PIT [COVID-19]

Ustawa konstruująca tzw. tarczę antykryzysową w związku z pandemią COVID-19 wprowadza również szereg rozwiązań związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Poniżej przedstawiano przegląd wprowadzonych zmian w tym obszarze.

Terminy zapłaty podatku PIT a COVID-19

Żaden przepis w ramach tarczy antykryzysowej nie modyfikuje terminu rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy stanowią jedynie, że w przypadku:

1. złożenia organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz 

2. wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie,

nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. nie będzie w takiej sprawie wszczynane postępowanie karnoskarbowe. Podatnik w takim przypadku musi jednak zapłacić odsetki za opóźnienie na zasadach ogólnych.

Wpłata dokonana w tym samym terminie nie spowoduje również naliczenia odsetek podatkowych (wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów wydanego w dniu 23 kwietnia 2020 r.).

Terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem podatku od dochodów z budynków, nie zostały przedłużone. Zrezygnowano jedynie z dochodzenia sankcji karnoskarbowych oraz odsetek w przypadku złożenia deklaracji do 31 maja 2020 r.

Termin zapłaty podatku od przychodu od budynków za miesiące marzec-maj 2020 przedłuża się do 20 lipca 2020 r. (o ile podatnik spełnia warunki określone szczegółowo ustawą o COVID-19).

Szczególne zasady rozliczania zaliczek na podatek PIT

Przepisy umożliwiają podatnikom obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 w oparciu o stawkę podatku 5% (dotyczy to preferencji podatkowej określanej powszechnie jako „ulga IP BOX”). Podobne rozwiązanie dotyczy uwzględniania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Obowiązek zapłaty zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 44 ust. 6b, tj. zaliczki ustalone na podstawie dochodu z poprzedniego roku), mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Szczególne zasady amortyzacji związane z COVID-19

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Dotyczy to towarów takich jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Rozliczenie strat podatkowych w związku z COVID-19

Ustawa o COVID-19 umożliwia obniżenie dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o wysokość straty poniesionej z powodu COVID-19 (maksymalnie o 5.000.000,- złotych). Dotyczy to podatników, którzy:

  1. w 2020 ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Zmodyfikowane limity zwolnień podatkowych

W ramach tarczy antykryzysowej zwiększono limity niektórych zwolnień podatkowych:

ZwolnienieLimit zwolnieniaPodwyższony limit
Zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26 (tj. m. in. inne niż takie, których zwolnienie w ogóle nie jest limitowane), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji.do 1.000,- zł w roku podatkowym3.000,- zł
Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra.do 6.000,- zł w roku podatkowym10.000,- zł
Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.do 1.000,- zł w roku podatkowym2.000,- zł (dotyczy tez 2021 roku)
Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości.do 2.000,- zł w roku podatkowym3.000,- zł (dotyczy tez 2021 roku)

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu określone ustawą o COVD-19.

Wbrew informacjom publikowanym w różnych źródłach, przepisy ustawy o COVID-19 nie zwalniają od podatku dochodowego od osób fizycznych wszelkich świadczeń postojowych i wszelkich świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu. Zwolnienie dotyczy tylko tych kategorii tych świadczeń, które są uregulowane w ustawie o COVID-19.

Odliczanie darowizn związanych z COVID-19

Na potrzeby obliczenia podatku lub zaliczki na podatek, podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność lecznicza wpisana do właściwego rejestru, agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej i Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. Przepisy ustawy o COVID-19 precyzują szczegółowe zasady dokonywania tych odliczeń. Ogólna zasada jest taka, że im szybciej przekazana zostanie darowizna, tym większą kwotę można będzie odliczyć.

Termin przekazania darowiznyKwota do odliczenia
do dnia 30 kwietnia 2020 r.200% wartości darowizny
w maju 2020 r.150% wartości darowizny
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.kwota odpowiadająca wartości darowizny

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony