Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię. 

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Stawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego Michał Stawiński” – dalej: „Kancelaria”.

W Kancelarii nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Kancelaria będzie przetwarzać dane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawno-podatkowych, w tym w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
  3. w celu przesyłania informacji handlowych – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Kategorie danych osobowych

Dane zbierane w związku z realizowanym usługami

W celu rzetelnej realizacji zleconych usług prawnych i podatkowych Kancelaria może przetwarzać w szczególności następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer PESEL, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego i inne dane niezbędne do wykonania zleconych usług.

Dane dotyczące aktywności użytkowników strony internetowej

Kancelaria przetwarza dane użytkowników strony internetowej www.michalstawinski.pl takie jak: publiczne adresy IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie, informacje o odwiedzonych podstronach, czasie spędzonym na każdej podstronie. Tego rodzaju dane nie są jednak powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków umownych i prawnych wobec Pani/Pana. Dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane współpracownikom Kancelarii, na których przepisy bądź umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązków wobec Pani/Pana.

Ponadto dane mogą być przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych (np. sądy, prokuratury) pod warunkiem wystąpienia o udostępnienia takich danych w sposób określony przepisami prawa oraz pod warunkiem skutecznego zwolnienia z tajemnicy zawodowej w odpowiednim trybie w zakresie, w jakim określone dane osobowe objęte są taką tajemnicą.

W ramach korzystania przez Kancelarię z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Microsoft i Apple, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Kancelarią.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Kancelaria przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą Kancelarii niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.

Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Pani/Pana.

Bezpieczeństwo danych

Kancelaria zapewnia odpowiedni standard bezpieczeństwa danych, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania i urządzeń chroniących przed ingerencją w proces przetwarzania danych osób nieuprawnionych.