Interpretacje podatkowe

Zakres usług w sprawach dotyczących interpretacji podatkowych

Kancelaria Adwokata Michała Stawińskiego oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach dotyczących interpretacji podatkowych. Usługi w tym zakresie obejmują m. in.:

  • doradztwo prawne w sprawach dotyczących zasadności sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej,
  • profesjonalne sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
  • profesjonalne wsparcie w sporządzaniu środków zaskarżenia niekorzystnych interpretacji podatkowych,
  • wyjaśnianie skutków prawnych konkretnej interpretacji podatkowej.

Co to jest interpretacja podatkowa?

Interpretacja podatkowa jest to pismo, w którym przedstawiona jest „urzędowa” wykładnia (sposób rozumienia) przepisów z zakresu prawa podatkowego (z wyjątkiem przepisów regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz z wyjątkiem przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu podwójnego opodatkowania). Takie interpretacje nie są jednak wiążące. W pewnych sytuacjach uzyskanie interpretacji podatkowej pozwala jednak podatnikowi na uzyskanie ochrony przed ewentualnym zakwestionowaniem sposobu w jaki rozlicza podatki w konkretnym przypadku. Interpretacje podatkowe mogą zatem stanowić narzędzie eliminowania lub ograniczania ryzyka podatkowego.

Interpretacje podatkowe – w odróżnieniu od decyzji podatkowych – nie są źródłem ani obowiązku podatkowego ani zobowiązania podatkowego. Nie mogą stanowić podstawy egzekwowania jakiegokolwiek podatku czy innej należności publicznoprawnej. Czasem interpretacja daje podatnikowi pewną ochronę prawną.

Jakie są rodzaje interpretacji podatkowych?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej można wyróżnić interpretacje ogólne i interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

Interpretacje indywidualne dotyczą stanu faktycznego jaki wystąpił u konkretnego zainteresowanego i wywołują skutki wyłącznie w odniesieniu do tego zainteresowanego (wnioskodawcy). Interpretacje ogólne nie dotyczą natomiast konkretnego podmiotu i służą przede wszystkim zapewnieniu jednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego.

Jeżeli określony stan faktyczny jest przedmiotem interpretacji ogólnej, wówczas dla takiego stanu faktycznego nie wydaje się interpretacji indywidualnej. W takiej sytuacji złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie skutkowało wskazaniem przez organ mającej zastosowanie interpretacji ogólnej.

Kto wydaje interpretacje podatkowe?

Indywidualne interpretacje podatkowe wydawane są przez wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej, tj. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacje podatkowe wydaje też wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zakresie swojej właściwości (dotyczy to np. podatku od nieruchomości).

Ogólne interpretacje podatkowe wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów).

Kto może wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć każdy zainteresowany. Może to być w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z o.o., fundacja) bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (np. spółka jawna, spółka komandytowa). Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może złożyć zarówno przedsiębiorca jak i osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Możliwość złożenia takiego wniosku nie jest też uzależniona od tego, czy zainteresowany rzeczywiście zamierza podjąć lub już podejmuje działania opisane we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. Indywidualna interpretacja podatkowa nigdy nie jest wydawana z urzędu.

W przypadku gdy w danym stanie faktycznym uczestniczy lub ma uczestniczyć dwóch lub więcej zainteresowanych, mogą oni złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej może natomiast złożyć organ administracji publicznej. Interpretacja ogólna może być również wydana z urzędu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów).

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może być złożony drogą pocztową, elektronicznie (przy pomocy platformy ePUAP) lub bezpośrednio w urzędzie. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (formularz ORD-IN). Zastosowanie formularza ułatwia nieprofesjonalnym podmiotom uwzględnienie wszystkich wymaganych przepisami elementów wniosku. Formularz nie ma zastosowania do interpretacji podatkowych wydawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a zatem w szczególności w sprawach podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Kluczowe elementy wniosku to: opis stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego), ocena prawna tego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w zakresie prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji będzie bowiem ocena organu czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe czy nieprawidłowe.

Jak długo czeka się na indywidualną interpretację podatkową?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, indywidualna interpretacja podatkowa powinna być wydana bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin wyznaczony ustawą to trzy miesiące i w praktyce zazwyczaj właśnie tyle czasu oczekuje się na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Termin ten może jednak ulec przedłużeniu m. in. o czas opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Może to być np. sytuacja złożenia wniosku o interpretację z brakiem formalnym (np. niepodpisanego lub nieopłaconego). Czas uzupełniania braków formalnych wydłuża czas wydania interpretacji podatkowej.

Jeżeli indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie wydana w trzymiesięcznym terminie, to zgodnie z przepisami przyjmuje się, że stanowisko wnioskodawcy wyrażone w treści wniosku jest prawidłowe w całości.

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 przedłużono termin na rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

Ile kosztuje wydanie interpretacji podatkowej?

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej podlega opłacie w wysokości 40,- złotych. Jest to opłata od każdego stanu faktycznego podlegającego interpretacji. Dla wysokości opłaty nie ma natomiast znaczenia ilość zadanych do danego stanu faktycznego pytań. Opłatę należy uiścić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W przypadku wspólnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opłata podlega zwielokrotnieniu o liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

W niektórych sytuacjach powyższa oplata podlega zwrotowi. Będzie tak np. w sytuacji cofnięcia całego wniosku.

Jeżeli osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas powinna dodatkowo uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,- złotych. Wysokość honorarium profesjonalnego pełnomocnika za sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jest natomiast uzależniona przede wszystkim od skomplikowania problemu podatkowego, którego dotyczy interpretacja.

Jakie skutki wywołuje korzystna interpretacja podatkowa?

Skutki interpretacji podatkowej (ogólnej i indywidualnej) są zależne od tego, kiedy nastąpiło zdarzenie faktyczne będące przedmiotem interpretacji podatkowej. Podstawowym warunkiem ochrony jest oczywiście zastosowanie się do treści interpretacji podatkowej.

Jeżeli zdarzenie nastąpiło po doręczeniu indywidualnej interpretacji podatkowej lub przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, wówczas zastosowanie się do takiej interpretacji podatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy (podatnikowi). W takim przypadku podatnik jest chronimy przed ryzykiem zapłaty odsetek, sankcji karnoskarbowych a nawet samego podatku. W takiej sytuacji interpretacje podatkowe – do czasu ich uchylenia, zmiany lub stwierdzania ich wygaśnięcia – zapewniają szeroką ochronę podatkową.

W przypadku natomiast gdy skutki podatkowe zdarzenia objętego interpretacją miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Ochrona w takim wypadku ma węższy zakres i dotyczy zapłaty odsetek oraz sankcji karnoskarbowych.

Czy od niekorzystnej interpretacji podatkowej można się odwołać?

Od niekorzystnej interpretacji podatkowej można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Niekorzystna interpretacja podatkowa, tj. taka w której organ uznał ocenę prawną dokonaną przez wnioskodawcę za nieprawidłową, zawsze zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Warto wiedzieć, że o treści wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej powiadamiany jest urząd właściwy do sprawy, której dotyczy ta interpretacja. Podatnik powinien zatem zdawać sobie sprawę, że wystąpienie o interpretację podatkową spowoduje pozyskanie przez właściwy dla niego urząd skarbowy wiedzy o podejmowanych przez niego lub planowanych działaniach.

Czy interpretacje podatkowe są publikowane?

Wszystkie interpretacje podatkowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed publikacją ich treść jest anonimizowana.

Interpretacje podatkowe można przeglądać na stronie internetowej pod adresem http://sip.mf.gov.pl/.

Czym różni się ogólna interpretacja podatkowa od objaśnień podatkowych?

Ordynacja podatkowa obok ogólnych interpretacji podatkowych wyróżnia również objaśnienia podatkowe. Nie ma istotnych różnic pomiędzy tymi instrumentami prawnymi. W szczególności, oba służą do ujednolicania praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy administracji skarbowej. Z tego powodu znajdują one zastosowanie tam, gdzie stwierdzone zostaną rozbieżności w stosowaniu przepisów podatkowych przez poszczególne organy.

W odróżnieniu do interpretacji podatkowych, objaśnienia podatkowe wydawane są tylko z urzędu. Objaśnienia podatkowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów).

Zarówno objaśnienia podatkowe jak i ogólne interpretacje podatkowe muszą uwzględniać orzecznictwo sądów krajowych, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacje podatkowe a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Jeżeli co do jakichś elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zachodzi uzasadniona wątpliwość czy nie stanowią one czynności lub elementu czynności, do której zastosowanie może mieć klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, wówczas w drodze postanowienia odmawia się wydania w tym zakresie interpretacji podatkowej. W takiej sytuacji organ uprawniony do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w tym zakresie, chyba że taka opinia była już wydana.

W powyższych okolicznościach na postanowienie odmawiające wydania interpretacji indywidualnej służy wnioskodawcy zażalenie.

Dlaczego sporządzając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

W sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych z pewnością warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata.

Prawidłowe sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga dobrej znajomości przepisów prawa podatkowego (niezbędne jest bowiem precyzyjne wskazanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne). Konieczna jest również znajomość zasad interpretacji przepisów prawa, w tym szczególnych zasad wykładni prawa podatkowego. W oparciu o taką wiedzę można ustalić m. in. jakie informacje i okoliczności faktyczne należy uwzględnić we wniosku i odpowiednio je opisać, tak aby zawarty we wniosku opis stanu faktycznego był wystarczający dla skutecznej ochrony w przypadku wydania korzystnej interpretacji podatkowej.

Fachowa wiedza pełnomocnika pozwoli też na profesjonalne przedstawienie sensownej interpretacji przepisów korzystnej dla wnioskodawcy (i opartej również na orzecznictwie sądowym), co zwiększa szanse wydania korzystnej interpretacji podatkowej.

Konsultacja z pełnomocnikiem (np. adwokatem) przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pozwoli też na dokładną analizę, czy konieczne jest w ogóle występowanie z takim wnioskiem. Nie zawsze jest to bowiem konieczne, a czasem nawet nie jest wskazane.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136