Obsługa Prawna Przedsiębiorców Wrocław

obsługa prawna przedsiębiorców

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Michała Stawińskiego umożliwia przedsiębiorcom ochronę zarówno przed nieuczciwymi praktykami konkurentów (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy jak, ochronę praw przysługujących przedsiębiorcy i windykację ich należności zaległych lub spornych oraz obsługę prawną spraw bieżących (opracowywanie i opiniowanie umów, obsługa spółek). Kancelaria świadczy również usługi prawne z zakresu prawa podatkowego, co pozwala przedsiębiorcom na skorzystanie z kompleksowej pomocy prawnej.

Usługi świadczone są zarówno na rzecz indywidualnych przedsiębiorców jak i na rzecz spółek osobowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz spółek kapitałowych (głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Wsparcie prawne mogą uzyskać również przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie umowy spółki cywilnej.

Doradztwo przy rozpoczynaniu i likwidacji działalności gospodarczej

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Doradztwo w tym zakresie obejmuje m. in. pomoc w wyborze optymalnej dla danej działalności formy prawnej, przygotowanie niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej dokumentów, dokonanie rejestracji, zakładanie spółek.

Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej obejmuje również aspekt podatkowy. Klient może uzyskać pomoc prawną w zakresie wyboru adekwatnych do specyfiki danej działalności form opodatkowania, a także przygotowania niezbędnych dokumentów rejestracyjnych wymaganych przez przepisy prawa podatkowego.

Tożsamy zakres usług obejmuje również przedsiębiorców przystępujących do likwidacji swojej działalności. Kancelaria oferuje w tym zakresie wsparcie zarówno od strony proceduralnej jak i od strony podatkowej.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo prawne przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  pomoc prawną przy przeprowadzeniu formalności prawnych i podatkowych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • opracowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bieżącą obsługę prawną w toku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w zaplanowaniu procesu likwidacji działalności gospodarczej i wsparcie prawne w jego przeprowadzeniu, z uwzględnieniem aspektu podatkowego.

Obsługa spółek

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek w różnych branżach.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej spółki z uwzględniem aspektu podatkowego,
  zakładanie spółek,
 • bieżącą obsługę prawną działalności spółek, m. in. w zakresie:
  • zmiany umów spółek,
  • obrotu udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przeprowadzania zgromadzeń wspólników,
  • zaskarżania uchwał wspólników,
  • powoływania i odwoływania członków zarządu,
  • opracowywania umów związanych z funkcjonowaniem spółki,
  • rozwiązywania konfliktów między wspólnikami uniemożliwiających funkcjonowanie spółki,
 • doradztwo w zakresie likwidacji spółki z uwzględnieniem aspektu podatkowego.

Umowy

Oferta usług prawnych obejmuje projektowanie, negocjowanie i analizowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala na opracowanie projektu w pełni realizującego interesy Klienta z uwzględnieniem przewidzianych prawem możliwości zabezpieczenia roszczeń.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • wsparcie w zakresie negocjowania warunków umów,
 • opracowywanie umów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej (np. umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • opracowywanie umów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (np. umowy najmu i dzierżawy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy leasingu, umowy przewozu, umowy spedycji),
 • opracowywanie umów z zakresu własności intelektualnej, w szczególności umów przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych, umów dotyczących wykorzystania wizerunku, umów dotyczących zachowania poufności,
 • opracowywanie umów związanych z zatrudnieniem, w tym umów o zakazie konkurencji,
  doradztwo w zakresie doboru właściwych mechanizmów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy (np. kary umowne, poddanie się egzekucji, kaucje, gwarancje, zabezpieczenia wekslowe itp.),
  doradztwo w zakresie możliwych sposobów rozwiązania zawartych już umów,
 • analizę treści umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów Klienta,
 • reprezentację w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania (windykacja).

Nieruchomości

Kancelaria oferuje wsparcie swoich klientów w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym doradztwo prawne w zakresie weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, konstrukcji umowy stanowiącej podstawę nabycia nieruchomości oraz współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, a także w zakresie zagadnień związanych z własnością nieruchomości (spory dotyczące własności i posiadania, znoszenie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, sprawy związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych).

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • pomoc przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości, w tym analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie i analizę umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów deweloperskich,
 • reprezentację w sprawach dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu,
 • reprezentację w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub służebności,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • znoszenie współwłasności nieruchomości,
 • usuwanie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • doradztwo w zakresie skutków podatkowych czynności obrotu nieruchomościami.

Prawo pracy

Kancelaria wspiera swoich klientów w sprawach związanych z zatrudnieniem zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie innych stosunków prawnych.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • opracowywanie umów stanowiących podstawę zatrudnienia i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • doradztwo w zakresie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • doradztwo w sprawach związanych z rozwiązywaniem umów stanowiących podstawę zatrudnienia,
 • egzekwowanie odpowiedzialności pracowników i zleceniobiorców w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Dobra osobiste przedsiębiorców

Dobra osobiste przysługują nie tylko osobom fizycznym w życiu prywatnym, ale także przedsiębiorcom prowadzącym zarówno indywidualną działalność gospodarczą i działalność w formie spółek, w tym w formie spółek posiadających osobowość prawną (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). Dobra osobiste takich podmiotów obejmują np. ich renomę czy klientelę. Naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy potencjalnie może być np. publikowanie nieprawdziwych i szkalujących informacji na jego temat bądź nieuczciwe przejmowanie klientów (np. przez przedstawiciela handlowego). Ochrona dóbr osobistych takich podmiotów przekłada się więc na konkretne, bardzo istotne interesy majątkowe.

Ocena czy doszło do naruszenia dóbr osobistych i czy ich ochrona jest właściwą drogą do zaspokojenia interesów Klienta wymaga profesjonalnej analizy opartej na wiedzy i doświadczeniu w tego rodzaju sprawach.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • analizę działań przedsiębiorców pod kątem ryzyka naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w tym w sprawach wynikających z publikacji prasowych,
 • dochodzenie roszczeń niemajątkowych i majątkowych (zadośćuczynienia) z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Sukcesja przedsiębiorstw rodzinnych

Sukcesja przedsiębiorstwa wymaga podjęcia właściwych działań z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Jest to bowiem zazwyczaj proces długotrwały. Przyczyniają się do tego nie tylko złożone aspekty prawne i podatkowe, ale również osobiste relacje pomiędzy przedsiębiorcami oraz ich następcami. Właściwe zaplanowanie sukcesji jest jednak konieczne dla nieprzerwanego i stabilnego działania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Usługi Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego obejmują m. in.:

 • analizę aktualnej formy prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem możliwości jej zoptymalizowania na potrzeby sukcesji,
 • opracowanie planu sukcesji przedsiębiorstwa,
 • zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy,
 • wdrożenie następców prawnych przedsiębiorcy w aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kontakt: adwokat Michał Stawiński, tel. +48 796 230 136