Prezenty dla pracowników – skutki podatkowe w PIT i CIT

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i zamknięcia roku pracodawcy często decydują się na obdarowanie pracowników różnego rodzaju upominkami. W dobie rynku pracownika praktyka ta staje się coraz powszechniejsza. Prezenty przyjmują najczęściej postać bonów, paczek świątecznych lub kart przedpłaconych. Jednak o ile sam wybór benefitów dla personelu wydaje się łatwy i przyjemny, o tyle skutki podatkowe ich przekazania mogą być bardzo różne.

Konsekwencje wręczania pracownikom podarunków w podatku PIT i CIT będą różniły się w zależności od:

  • źródła ich finansowania przez pracodawcę (ZFŚS / środki obrotowe),
  • formy prezentów (pieniężne, rzeczowe/bony),
  • okazji wręczenia prezentu.

Prezenty finansowane z ZFŚS

Pracodawca może zdecydować się na sfinansowanie benefitów świątecznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo ze środków obrotowych. W tym pierwszym przypadku pracownik może skorzystać ze zwolnienia tych świadczeń z PIT oraz oskładkowania ZUS. Zwolnienie takie przysługuje pod pewnymi warunkami:

  • otrzymane świadczenia nie doprowadzą do przekroczenia rocznego limitu 1000 zł,
  • są to świadczenia rzeczowe lub pieniężne,
  • są to świadczenia wypłacane z uwzględnieniem sytuacji socjalnej każdego z pracowników.

Zwolnieniu z podatku podlegają jedynie świadczenia rzeczowe lub pieniężne. Nie będą mogły z takiego zwolnienia skorzystać przekazane pracownikom bony lub talony uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych do świadczeń rzeczowych nie należą karty przedpłacone. Ze względu na ich podobieństwo do kart płatniczych, polegające na możliwości dokonywania za ich pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych, które należą do rozliczeń pieniężnych, uznane zostały za formę świadczenia pieniężnego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB Dyrektor KIS stwierdził, że:

Karta przedpłacona – a taką jest np. karta podarunkowa zasilana środkami pieniężnymi i umożliwiająca dokonywanie płatności w sklepach posiadających terminale płatnicze – to swoisty rodzaj karty płatniczej. (…) Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę taką należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

Przy wydawaniu świadczeń z ZFŚS należy także pamiętać, że powinny one spełniać kryterium celu socjalnego – prezenty muszą zatem być zróżnicowane w zależności od sytuacji pracownika, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ZFŚS. 

Wydatki na prezenty nie będą kosztem uzyskania przychodu pracodawcy, ponieważ kosztem takim były już same wpłaty na ZFŚS. 

Prezenty finansowane ze środków obrotowych

W przypadku, gdy pracodawca wybierze sposób finansowania upominków ze środków obrotowych, świadczenia takie nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia z PIT i ZUS. Zgodnie z ogólną zasadą będą one powiększać przychód pracownika ze stosunku pracy. W takiej sytuacji pracodawca może zaliczyć wydatki na prezenty do kosztów podatkowych, pod warunkiem wykazania związku tych prezentów z przychodem. 

Inne prezenty okolicznościowe

W kontekście prezentów dla pracowników nie można pominąć różnego rodzaju upominków okolicznościowych: z okazji jubileuszu, ślubu czy narodzin dziecka.

Skutki podatkowe wypłaty takich świadczeń są bowiem zupełnie inne niż w przypadku upominków wręczanych pracownikom zbiorowo, mających charakter dodatku do wynagrodzenia. 

W przypadku, gdy obdarowanie pracownika ma na celu sprawienie mu przyjemności w ważnym dla niego dniu, wskazuje się, że świadczenie nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku pracy, lecz darowiznę, podlegającą zwolnieniu z PIT. Darowizna taka co do zasady podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednak w przypadku gdy jej wartość nie przekracza 4902 zł – podlega zwolnieniu. Stanowisko takie wyrażone zostało w interpretacji z 18 kwietnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU.

Konsekwencją uznania prezentu za darowiznę, a nie nieodpłatne świadczenie będące przychodem ze stosunku pracy, jest dla pracodawcy brak możliwości rozliczenia wartości podarunku w kosztach podatkowych.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony