Wygrana w konkursie firmowym nie musi być przychodem ze stosunku pracy

Pracodawcy czasem decydują się na organizację różnego rodzaju konkursów dla swoich pracowników i klientów. O sposobie opodatkowania nagród w takim konkursie decyduje m. in. krąg uczestników konkursu. Wartość nagrody może być doliczona do przychodu ze stosunku pracy bądź może być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym.

Czym jest konkurs?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia konkursu, jednak zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu i ma ono na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. 

Aby przedsięwzięcie mogło stać się konkursem równie istotne jest zadbanie o jego stronę formalną. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Istotny jest krąg adresatów konkursu

Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych, o tym czy wartość nagrody zostanie doliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy, czy też uznana za przychód z innych źródeł opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% wygranej, decydować będzie krąg adresatów konkursu.

W przypadku konkursu kierowanego wyłącznie do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wygrana będzie stanowić przychód ze stosunku pracy.

Jeżeli natomiast adresatami konkursu są jednocześnie pracownicy, jak i zleceniobiorcy lub osoby, z którymi przedsiębiorcy nie łączy żaden stosunek prawny (np. klienci, pracownicy innych podmiotów gospodarczych), to brak jest bezpośredniego związku takiego konkursu ze stosunkiem pracy, tj. pozostawanie z przedsiębiorcą w stosunku pracy nie będzie koniecznym warunkiem wzięcia udziału w konkursie oraz otrzymania nagrody. 

W tym drugim przypadku wygrana dla wszystkich uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, który będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Organizator konkursu jako płatnik obowiązany będzie do odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzenia deklaracji PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ugruntowana linii orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza takie podejście, czego przykładem jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1695/14):

„W orzecznictwie NSA wielokrotnie prezentowany był pogląd […], że o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym.”

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony