Kurs przeliczeniowy dla korekty kosztów wyrażonych w walucie obcej

W przypadku gdy koszt podatkowy podlega późniejszej korekcie, czy to z przyczyn wtórnych, czy w wyniku błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki (tzw. przyczyna pierwotna), podatnik musi skorygować wartość kosztów. Ustawy podatkowe nie dają jednak precyzyjnej odpowiedzi co do tego jaki kursu przeliczeniowy powinien zostać zastosowany w przypadku, gdy koszt został wyrażony w walucie obcej.

Stanowisko organów podatkowych

W przypadku przyczyny pierwotnej korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy korekta, a zatem należy cofnąć się do pierwotnego okresu rozliczeniowego. W takim przypadku także kurs przeliczeniowy dla skorygowanego kosztu powinien odpowiadać kursowi zastosowanemu dla kosztu ujętego w pierwotnej wysokości.

Wątpliwości podatników budziła jednak kwestia kursu przeliczeniowego w przypadku gdy przyczyną korekty jest okoliczność wtórna, np. udzielenie rabatu. Jak bowiem wskazuje art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca. O ile jednak przepisy precyzują w jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty, to milczą one w zakresie kursu stosowanego w przypadku takiej korekty. Ogólny przepis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje jedynie, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która otrzymywała od sprzedawcy zbiorcze faktury korygujące. Zarówno na fakturach pierwotnych, jak i na fakturach korygujących, kwoty były wyrażone w walutach obcych. Spółka stała na stanowisku, że dniem, z którego powinna zastosować kurs przeliczeniowy, będzie ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem, ponieważ jego zdaniem spółka powinna zastosować taki sam kurs, jaki zastosowała dla przeliczenia pierwotnych faktur. Organ wskazał, że zgodnie z ogólną zasadą data powstania kosztu uzyskania przychodu decyduje o zastosowaniu właściwego kursu waluty w jakiej poniesiono koszt. Późniejsza korekta nie zmienia tej zasady.

Odmienna interpretacja sądu

Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację podatnikowi. W uzasadnieniu wskazał, że skoro korekty powstały w wyniku późniejszych okoliczności i z tymi późniejszymi okolicznościami ustawodawca wiąże skutek bieżącego rozliczenia, brak jest podstaw zarówno prawnych jak i logicznych aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej. Dokonując korekty w walutach obcych podatnik jest obowiązany ustalić jej rzeczywistą wartość, a to możliwe jest tylko stosując bieżący kurs walutowy. Otrzymując określoną wartość rabatu w walucie obcej, podatnik powinien rozliczyć ten rabat w polskich złotówkach na okres uzyskania rabatu. Każdy inny przelicznik spowoduje zafałszowanie tej wartości. Stosując zatem przepis art. 15 ust 1 ustawy o CIT odpowiednio uznać należy, że kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez podatnika powinny być przeliczone po średnim kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego.

Wyrok jest nieprawomocny, zatem na ostateczne rozstrzygnięcie musimy poczekać do rozpoznania sprawy przez NSA. 

Opracowano na podstawie:

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.1.MM.
  2. Wyrok WSA w Krakowie z 9 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Kr 207/19.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony