Likwidowane środki trwałe firma może odpisać w koszty

Dyrektor KIS potwierdza, że w przypadku przeznaczenia do likwidacji środków trwałych, które nie zostały w pełni zamortyzowane, podatnik może zaliczyć pozostałą wartość do kosztów podatkowych, jeżeli likwidacja nie następuje w związku ze zmianą działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację w tej sprawie wystąpiła Spółka, która w wykonywanej działalności produkcyjnej wykorzystywała różnego rodzaju maszyny. Część maszyn przeznaczona została jednak do likwidacji z powodu zużycia, które uniemożliwiało dalsze korzystanie i sprawiało, że naprawa stawała się nieopłacalna. Inne urządzenia zaś traciły ekonomiczną przydatność z powodu zmniejszenia powierzchni parku maszynowego. Brak użyteczności gospodarczej niektórych środków trwałych był stwierdzony w wyniku corocznej inwentaryzacji.

Spółka wycofywała nieprzydatne maszyny z ewidencji środków trwałych oraz dokonywała fizycznej likwidacji w postaci stałego odłączenia środka trwałego z używania, złomowania, utylizacji, rozłożenia na części bądź sprzedaży. Jej wątpliwości dotyczyły możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części wartości środków trwałych, która nie została zamortyzowana. 

Wyłączenia z KUP nie mają zastosowania

Spółka wskazywała, że spełnione zostały wszystkie warunki uznania wydatków związanych z nabyciem środków trwałych za koszty uzyskania przychodu: ich wartość jest poniesiona definitywnie, nie została w żaden sposób zwrócona, pozostaje w związku z działalnością gospodarczą i została właściwie udokumentowana. 

Dodatkowo Spółka podkreśliła, że żadne z wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów nie ma zastosowania do jej sytuacji ponieważ, jako niestanowiące KUP ustawa uznaje jedynie:

  • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych,
  • straty powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności,
  • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli środki te lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sytuacji Spółki natomiast likwidacja środków trwałych nie następuje w wyniku zmiany działalności gospodarczej, a likwidowane maszyny nie zostały przeniesione poza terytorium kraju w rozumieniu art. 24f ustawy o CIT.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć stratę powstałą w wyniku likwidacji środków trwałych w kwocie odpowiadającej nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych.

Opracowano na podstawie:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 maja 2020r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.63.2020.1.ANK

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony