Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest niezbędne?

W przypadku korekty sprzedaży „in minus”, czyli korekty skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania VAT, będącej przykładowo skutkiem zwrotu towaru przez kontrahenta lub udzieleniem mu rabatu posprzedażowego, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. Dodatkowo przepisy warunkują możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym wykazanego podatku należnego, od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta. Choć dotychczas fiskus podchodził dość swobodnie do formy potwierdzenia otrzymania korekty, która nie jest ściśle określona w przepisach, to najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS idzie o krok dalej.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła Spółka, która miała wątpliwość, czy stosowane przez nią procedury wysyłki faktur korygujących i sprawdzania rozliczeń z kontrahentami na podstawie zapisów w księgach rachunkowych, uprawniają ją do obniżenia kwoty podatku należnego o wartości wykazane na fakturach korygujących.

Zgodnie z przyjętym przez Spółkę modelem weryfikowałaby ona czy transakcje, w stosunku do których wystawiono faktury korygujące, zostały już rozliczone w stosowanym przez nią systemie księgowym. Na podstawie danych z systemu księgowego, dotyczących należności oraz płatności od/na rzecz kontrahentów, Spółka miałaby sprawdzać czy kwoty wynikające z faktury korygującej zostały rozliczone z kontrahentem, tzn. czy księgowe rozliczenie danej transakcji obejmuje wystawioną fakturę korygującą, co w rezultacie pozwoliłoby Spółce na dokonanie pomniejszenia należności od kontrahenta o wartość danej faktury korygującej.

Spółka wskazała, że w przypadku braku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od nabywcy, przepisy przewidują, że wyjątkowo możliwe jest skorzystanie z uprawnienia do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, jeżeli podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej (Spółka prowadziła ewidencję nadanych przesyłek z fakturami) i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym procedura przyjęta przez Spółkę uprawnia ją do obniżenia podstawy opodatkowania VAT. Organ wyjaśnił, że: Skoro Wnioskodawca w przypadku braku uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie faktury korygującej przez kontrahenta będzie w posiadaniu danych z systemu księgowego dotyczących operacji pieniężnych i rozliczeń z danym kontrahentem i będzie możliwe przypisanie rozliczenia danej należności do transakcji udokumentowanych poszczególnymi fakturami oraz fakturami korygującymi, i z kwot, na które będą opiewać te operacje lub z innych danych referencyjnych, wynikać będzie, że kontrahent posiada wiedzę o tym, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w owej fakturze korygującej, spełniony zostanie wymóg określony art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy dotyczący posiadania dokumentacji, z której wynika, że nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w powyższej fakturze korygującej.

Opracowano na podstawie: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony