Korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem

Mimo zniesienia odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienia go mechanizmem podzielonej płatności, w przypadku konieczności korekty sprzedaży objętej wcześniej odwrotnym obciążeniem, podatnicy mogą mieć wątpliwości jak prawidłowo ująć taką korektę dla celów VAT.

Z pytaniem we wniosku o interpretację wystąpiła spółka sprzedająca stal w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, która z różnych przyczyn wystawiała faktury korygujące sprzedaż (in plus oraz in minus). Przyczynami tymi było np. pozytywne rozpatrzenie reklamacji kontrahenta, uzgodnienie nowych cen lub rabatów pomiędzy stronami, stwierdzenie oczywistej omyłki lub błędu na fakturze pierwotnej. Spółka jednak wskazywała, że data wystawienia korekty nie zawsze jest tożsama z datą wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną i może się zdarzyć, że faktura korygująca wystawiona jest w późniejszym okresie rozliczeniowym w stosunku do okresu, w którym wystąpiła przyczyna korekty. Spółka miała wątpliwość w którym okresie rozliczeniowym ująć faktury korygujące i wykazać korektę wartości netto sprzedaży.

Nie trzeba czekać na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej

W pierwszej kolejności Dyrektor KIS zauważył, że w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem nie ma zastosowania przepis ustawy o VAT nakładający na sprzedawcę obowiązek (w przypadku korekty in minus) uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy na wystawionej przez sprzedawcę fakturze została wykazana kwota podatku należnego – natomiast sprzedawca dokumentując transakcje objęte odwróconym obciążeniem wystawia fakturę bez podatku.

Decyduje moment powstania przyczyny korekty

Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku faktur korygujących zmniejszających wartość sprzedaży (korekta in minus w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia), jak również w przypadku faktur korygujących zwiększających wartość sprzedaży (korekta in plus w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia) okres rozliczeniowy, w którym należy rozliczyć przedmiotowe faktury korygujące uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekty.

I tak, w przypadku gdy przyczyną wystawienia faktury korygującej jest:

  • zdarzenie zaistniałe w chwili wystawienia faktury pierwotnej (przyczyna o charakterze pierwotnym – np. stwierdzenie oczywistej omyłki lub błędu na fakturze pierwotnej) korekty rozliczenia należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna (powstał obowiązek podatkowy).
  • przyczyna, która miała miejsce już po dokonaniu dostawy (przyczyna o charakterze wtórnym – np. uzgodnienie nowych cen lub udzielenie rabatu) korekty rozliczenia należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Tym samym organ nie zgodził się z podatnikiem, że korektę podstawy opodatkowania, w przypadku przyczyny wtórnej, powinien ująć w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej.

Opracowano na podstawie:
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.74.2019.1.MC.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony