Spółka nie zaliczy do kosztów podatkowych odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy

W przypadku wypracowania zysku spółka kapitałowa może podjąć uchwałę o przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy udziałowcom (akcjonariuszom). Może się jednak zdarzyć, że po podjęciu uchwały część zysku zostanie przeznaczona na bieżącą działalność operacyjną, w związku z czym spółka nie będzie posiadała wystarczających środków na wypłatę dywidendy. W takim przypadku może ona podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu w celu sfinansowania wypłaty dywidendy. Podatkowo jednak takie postępowanie nie jest korzystne, co potwierdza ugruntowana już linia orzecznicza.

Odsetki w kosztach uzyskania przychodów

Zasadą jest, że naliczone, lecz niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Oznacza to, że dopiero z momentem ich faktycznej zapłaty, spółka może ująć je w kosztach podatkowych. Stanie się tak jednak tylko w przypadku, gdy zapłacone odsetki spełniają w pierwszej kolejności ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Należy zatem zbadać jaki był cel pozyskania finansowania dłużnego. Jedynie bowiem odsetki od pożyczki/kredytu związanego z uzyskaniem przychodów, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Ugruntowana linia orzecznicza sądów

Zgodnie z obowiązującym stanowiskiem organów podatkowych i sądów pozyskanie środków finansowych na wypłatę dywidendy nie wpisuje się w cele określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a więc odsetki od takiego finansowania nie będą kosztem podatkowym. Kredyt na dywidendę jest bowiem związany z realizacją przez spółkę jej obowiązku wobec wspólników, a więc obowiązku wynikającego z więzi członkostwa, a nie z realizacją celu gospodarczego, jakim jest dążenie do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Źródłem przychodów jest prowadzona przez spółkę działalność gospodarcza, a nie jej wspólnicy.

Istnienie zasadniczego, głównego celu, innego niż związanego z działalnością gospodarczą, wyklucza stwierdzenie, że dany wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie zmienia tego fakt, że uregulowanie przez spółkę jej zobowiązań wobec własnych udziałowców (akcjonariuszy) ma wpływ na pozycję spółki na rynku.

Sądy podkreślają brak nawet pośredniego związku zapłaconych odsetek z przychodem po stronie spółki. Stanowisko takie wyrażone zostało przykładowo przez NSA w wyroku z 19 października 2018 r., II FSK 1806/16 (w odniesieniu do spółki akcyjnej), a także w uchwale NSA z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11 (w odniesieniu do spółki z o.o.) oraz w licznych interpretacjach indywidualnych.

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony