Podatnik nie wystawi faktury do paragonu z NIP poniżej 450 zł

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur do paragonów dla nabywców prowadzących działalność gospodarczą, taką fakturę sprzedawca może wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2020 r. i wywołały wątpliwości podatników, czy w przypadku zamieszczenia na paragonie NIP nabywcy, paragon taki będzie pod pewnymi warunkami stanowił fakturę uproszczoną, na podstawie której nabywca odliczy VAT.

Paragon z NIP może być fakturą uproszczoną…

Organy podatkowe potwierdziły prawidłowość tego podejścia – w przypadku wystawienia paragonu z NIP nabywcy dokumentującego sprzedaż do 450 zł lub 100 euro (w przypadku gdy sprzedaż dokonana jest w walucie euro) nabywca uzyskuje paragon fiskalny stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy.

W praktyce jednak mogą się zdarzać takie sytuacje, w których nabywcy nie uznają paragonu z NIP do kwoty 450 zł lub 100 euro za fakturę uproszczoną i wystąpią do sprzedawcy z żądaniem wystawienia na podstawie paragonu z NIP faktury. Co do zasady w przypadku udokumentowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej fakturą, paragon należy odebrać nabywcy i załączyć do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. W ten sposób nabywca zawsze będzie dysponował tylko jednym dokumentem potwierdzającym dokonaną transakcję. Przepisy nie określają, natomiast czy w sytuacji, gdy wydany paragon stanowi fakturę uproszczoną, dopuszczalne jest wystawienie faktury do tego paragonu, przy jednoczesnym pozostawieniu go u sprzedawcy. Z takimi wątpliwościami zwrócił się we wniosku o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik.

… a więc nie należy wstawiać faktury na żądanie przedsiębiorcy

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że w przypadku nieuznania paragonu z NIP za fakturę uproszczoną przez nabywcę i wystąpienia z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca może taką fakturę wystawić. Wręcz przeciwnie – fiskus uznał, że sprzedawca faktury wystawić nie powinien. 

Skoro bowiem mamy do czynienia z fakturą uproszczoną, to należy uznać, że sprzedawca już spełnił obowiązek udokumentowania sprzedaży na rzecz podatnika VAT fakturą, a więc nie ma podstaw do ponownego dokumentowania tego zdarzenia. W takiej sytuacji wystawienie faktury do tego paragonu mogłoby zostać uznane za wystawienie drugiej faktury dokumentującej tę samą transakcję, będącej tzw. „pustą fakturą”. Oznaczałoby to, że sprzedawca musiałby dwukrotnie wykazać podatek należny od tej sprzedaży.

Opracowano na podstawie:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2020r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK

JK

W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim (+48 796 230 136).

powrót do poprzedniej strony