Jak napisać pozew o rozwód? [WZÓR POZWU]

Do rozpoczęcia sprawy rozwodowej niezbędne jest złożenie we właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Formalnie pozew taki może sporządzić każdy samodzielnie. Lepiej jednak skorzystać z pomocy profesjonalisty, np. adwokata od spraw rozwodowych. Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Treść pozwu rozwodowego

Treść pozwu rozwodowego powinna zawierać w szczególności:

 1. Wskazanie sądu okręgowego, do którego adresowany jest pozew o rozwód (w sprawach rozwodowych prowadzonych we Wrocławiu jest to Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny Rodzinny).
 2. Dane stron (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL). Stronę składającą pozew o rozwód określa się jako „powoda”, a stronę przeciwną jako „pozwaną”.
 3. Tytuł pisma (Pozew o rozwód).
 4. Żądania, tj. w szczególności żądanie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód z lub bez orzekania o winie. Jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci, pozew powinien zawierać również sprecyzowane żądania co do orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów.
 5. Uzasadnienie, tj. opis okoliczności świadczących o spełnieniu się okoliczności umożliwiających orzeczenie rozwodu (zobacz: Kiedy sąd może orzec rozwód?).
 6. Podpis (małżonka składającego pozew o rozwód, tj. powoda).
 7. Listę załączników do pozwu rozwodowego.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Do pozwu rozwodowego należy zawsze załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, należy załączyć również skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci.

W przypadku gdy w treści pozwu powołano dowody w formie dokumentów (np. sprawozdanie detektywa, fotografie, billingi, wydruki rozmów) również należy je załączyć. Jeżeli jest to niezbędne, załącznikiem do pozwu może być również nośnik cyfrowy (np. płyta DVD) z utrwalonym materiałem dowodowym.

W przypadku małżeństw, z których pochodzą małoletnie dzieci, załącznikiem do pozwu może być porozumienie rodzicielskie. Porozumienie określa szereg kwestii wychowawczych, a jego zawarcie ułatwia przeprowadzenie rozwodu w sposób zgodny z dobrem dziecka.

Do pozwu o rozwód należy załączyć również dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600,- złotych. Może to być potwierdzenie przelewu lub np. specjalna nalepka (znak opłaty sądowej).

Jednym. załączników pozwu o rozwód jest również odpis tego pisma (wraz z odpisami załączników). Jest to egzemplarz, który sąd doręczy przed rozprawą drugiemu małżonkowi (stronie pozwanej).

Pomoc adwokata w sporządzeniu pozwu o rozwód

Przy sporządzeniu pozwu rozwodowego warto skorzystać z pomocy adwokata. Dzięki pomocy profesjonalisty:

 1. unikniesz ryzyka konieczności uzupełniania braków formalnych błędnie sporządzonego pozwu rozwodowego, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas,
 2. przesłanki rozwodu zostaną opisane w sposób czytelny i precyzyjny, co usprawni przebieg postępowania rozwodowego,
 3. w sprawach dotyczących dzieci łatwiej będzie dookreślić Ci swoje oczekiwania i żądania w taki sposób, aby nie ucierpiało na tym dobro samych dzieci,
 4. w przypadku żądania orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie zminimalizujesz ryzyko sformułowania treści pozwu rozwodowego w taki sposób, że okazałaby się ona niekorzystna w przypadku żądania przez drugą stroną orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie.
 5. łątwiej będzie Ci skompletować właściwy materiał dowodowy.

Zobacz więcej: Dlaczego w sprawie rozwodowej warto skorzystać z pomocy adwokata?


Adwokat Micha Stawiński świadczy pomoc prawną w sprawach rozwodowych. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się telefonicznie (+48 796 230 136) lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony