Jak przygotować wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

Artykuł zaktualizowany w sierpniu 2019 roku.

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego w wielu przypadkach są dla podatnika instrumentem, który może istotnie zmniejszyć ryzyko podatkowe podejmowanych działań. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, gdy interpretacja podatkowa została doręczona podatnikowi przed podjęciem działań, których ta interpretacja dotyczy. Kluczowe znaczenie ma jednak wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Tylko prawidłowo sformułowany wniosek pozwoli podatnikowi na skorzystanie ze wszystkich skutków otrzymanej interpretacji indywidualnej.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji

Wniosek składa się na formularzach, których wzory określone są rozporządzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Aktualnie są to formularze oznaczone jako ORD-IN (właściwy wniosek) i ORD-IN/A (załącznik, który należy wypełnić gdy opis sanu faktycznego, pytania i stanowiska podatnika nie mieszczą się na formularzu ORD-IN). Szczegółowy opis sposobu wypełnienia formularza został opisany w broszurze informacyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów (Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN?). Formularze również można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów (formularze podatkowe).

Urzędowy formularz wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie ma zastosowania w tych sprawach, w których interpretacja podatkowa wydawana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dotyczy to m. in. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W takich sprawach sporządzając wniosek warto pomocniczo posłużyć się formularzem ORD-IN, aby uwzględnić wszystkie niezbędne elementy wniosku.

Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy sprawdzić, czy dane zagadnienie nie zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli została wydana taka interpretacja, wówczas nie można wydać interpretacji indywidualnej. Można to sprawdzić np. na stronie internetowej Systemu Informacji Podatkowej (www.sip.mf.gov.pl).

Kluczowe części wniosku

Najistotniejsze elementy merytoryczne wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej to: opis stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego) którego ma dotyczyć interpretacja i własna ocena prawna (stanowisko) podatnika. Istotą interpretacji podatkowej jest bowiem dokonanie oceny, czy stanowisko podatnika w danym sanie faktycznym jest prawidłowe. Z tego powodu formalnie nie jest konieczne, aby we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej sformułować konkretne pytania (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2019 roku, II FSK 1544/17).

Interpretacja podatkowa będzie chronić podatnika przed negatywnymi skutkami podatkowymi tylko wówczas, gdy rzeczywisty stan faktyczny będzie dokładnie taki, jaki został przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. Rzetelne przedstawienie stanu faktycznego wymaga natomiast znajomości przepisów prawa podatkowego. Jedynie znając regulacje prawne można ocenić, jaki zakres informacji faktycznych ma istotne znaczenie dla ich stosowania. Opis stanu faktycznego nie ma zatem charakteru dowolnego, a jego treść w interesie podatnika powinna być zdeterminowana w pierwszej kolejności treścią regulacji prawnych.

Ta sama wiedza jest niezbędna do tego, aby precyzyjnie określić wątpliwość z jaką spotkał się podatnik i ująć ją w formie precyzyjnego pytania podatkowego (np. czy w danej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy, do jakiego źródła przychodów należy przypisać dany przychód, czy w danej sytuacji powstaje zobowiązanie podatkowe). Również przedstawienie własnego stanowiska prawnego przez podatnika wymaga przedstawienia argumentacji znajdującej oparcie w obowiązujących przepisach. Warto, aby stanowisko było poparte również wyrokami sądów administracyjnych i innymi interpretacjami wydanymi w podobnych stanach faktycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, w części, w której przedstawia się stan faktyczny, istotne znaczenie mogą mieć również kwestie cywilnoprawne (np. kwalifikacja zwartej umowy jako odpłatnej lub nieodpłatnej). Warto wiedzieć, że organ podatkowy tego typu informacje, jeżeli podane są w sposób jednoznaczny, przyjmuje jako wiążące i nie wnika w ich ocenę (np. czy umowa opisana przez podatnika jako darowizna jest rzeczywiście darowizną). Okoliczność ta w wielu przypadkach nie powinna pozostać obojętna dla sposobu, w jaki formułuje się opis stanu faktycznego. Opis stanu faktycznego nie może bowiem zawierać elementów ocennych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2019 roku, I FSK 817/17). Musi być on sformułowany w sposób precyzyjny i jednoznaczny, co może wymagać od wnioskodawcy opisania wielu szczegółów.

Opłata od wniosku

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej podlega opłacie w wysokości 40,- złotych od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Dla wysokości opłaty nie ma znaczenia to, ile pytań zadał podatnik. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Wskazówki

Redagując kluczowe części wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, należy zatem w szczególności:

  1. Precyzyjnie opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, którego ma dotyczyć interpretacja. Stan faktyczny powinien być przedstawiony możliwie szczegółowo. Nie powinien być pominięty żaden element stanu faktycznego, który może mieć znaczenie z perspektywy obowiązujących przepisów. Już w tej części należy zatem określić nie tylko to, jakie konkretnie przepisy powinny mieć zastosowanie w ocenie podatnika, ale również to jakie przepisy potencjalnie może zastosować organ podatkowy.
  2. Przedstawić własną ocenę prawną (uzupełnioną ewentualnie pytaniami), która powinna być możliwie szeroko uargumentowana. Konieczne jest wskazanie jednoznacznej podstawy prawnej (przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne podatnika).

Złożenie wniosku przez pełnomocnika

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być przygotowane na specjalnym formularzu i co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- złotych. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku.

Wydaje się, że wobec skomplikowanych przepisów prawnych – zarówno z obszaru prawa podatkowego, jak i prawa prywatnego – które należy uwzględnić formułując wniosek, w interesie podatnika uzasadnione jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Usługi w tym zakresie świadczy również adwokat Michał Stawiński (zobacz).

Zobacz też wpis: Co daje podatnikowi interpretacja przepisów prawa podatkowego?.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony