Nowe zasady zaskarżania indywidualnych interpretacji podatkowych

W dniu 1 czerwca 2017 roku ulega zmianie procedura zaskarżania indywidualnych interpretacji podatkowych. Zmiana jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nowelizują one wiele regulacji z zakresu procedury administracyjnej.

Co się zmienia?

W nowym stanie prawnym strona niezadowolona z treści otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej będzie mogła złożyć od razu skargę na tą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozwiązanie takie wprowadza art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935 ze zm.; dalej: ustawa nowelizująca). Terminy na złożenie skargi nie ulegają natomiast zmianie. Skargę należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji. Po złożeniu skargi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może ją z urzędu uwzględnić i zmienić interpretację.

Do końca maja 2017 roku złożenie skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wymagało uprzedniego wezwania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa. Termin na złożenie takiego wezwania biegł od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji podatkowej. Dopiero po bezskutecznym złożeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa strona mogła złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Celem tak ukształtowanej procedury było zapewnienie stronie dwuinstancyjności na etapie postępowania administracyjnego, tj. możliwości dwukrotnego rozpoznania tej samej sprawy. W praktyce jednak wątpliwości budziła zasadność takiego ukształtowania przepisów. Skoro bowiem w drugiej instancji sprawę i tak ponownie badał ten sam organ (w praktyce zajmował się tym inny pracownik tego samego urzędu inny niż ten, który badał sprawę w I instancji).

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, zmiana ma na celu wyeliminowanie niepewności prawa wynikającej z rozbieżnych interpretacji dotyczących formy i treści wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz co do terminu w jakim można wnieść skargę (s. 88 uzasadnienia ustawy nowelizującej).

Jakie interpretacje podatkowe obejmuje nowelizacja?

Nowa regulacja znajdzie zastosowanie do interpretacji podatkowych, które zostały wydane po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej. Obejmie ona zatem interpretacje wydane po dniu 1 czerwca 2017 roku (art. 17 ust. 2 ustawy nowelizującej). Sformułowanie „po dniu wejścia w życie” wskazuje, że do interpretacji wydanych 1 czerwca 2017 roku (tj. w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej) znajdą zastosowanie poprzednie regulacje.

Sporządzając skargę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika. Usługi w tym zakresie świadczy adwokat Michał Stawiński (zobacz).

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony