Nowy podatek od 1 września 2016 roku

UWAGA: W dniu 19 października 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1723). Na jego podstawie podatku od sprzedaży detalicznej nie podbiera się do przychodów osiągniętych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została już ustawa z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

Nowa danina wymierzona została w przychód ze sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy są dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności odpłatnego zbycia towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz konsumenta (a więc na rzecz osoby

nieprowadzącej działalności gospodarczej). Ustawa znajduje zastosowanie tylko w przypadku sprzedaży dokonanej na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.  Oznacza to, że nie są opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży dokonywanej przez Internet (wynika to z braku objęcia ustawą umów zawieranych na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta).

 

Sprzedawcą (a zatem podatnikiem nowego podatku) jest osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka akcyjna, spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz każda inna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółki osobowe – jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne). Podatnikiem podatku od sprzedaży detalicznej są także spółki cywilne.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej (kwotę od której oblicza się podatek) stanowi osiągnięta przez podatnika w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln złotych. Przychód określa się na podstawie wielkości obrotu netto zaewidencjonowanego zgodnie z zasadami właściwymi dla podatku od towarów i usług (VAT). Do podstawy opodatkowania dolicza się natomiast zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, nawet gdy zostały one otrzymane przed wydaniem towaru.

 

Stawka podatku wynosi 0,8% dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej kwoty 170 mln złotych oraz 1,4% dla części, w jakiej przekracza tę kwotę.

 

Przychód w kwocie nieprzekraczającej 17 mln złotych jest wolny od podatku. Uwzględnienie kwoty wolnej od podatku następuje w ten sposób, że pomniejszą się o nią przychód netto (a nie w ten sposób, że podatek od przychodu do kwoty 170 mln złotych pomniejsza się o podatek od 17 mln złotych). To pozornie drobna różnica powoduje, że w praktyce wyższa stawka podatkowa znajdzie zastosowanie dopiero w przypadku osiągnięcia przez podatnika przychodu przekraczającego kwotę 187 mln złotych. Wydaje się, że może to być przeoczenie ustawodawcy.

 

Przykład: podatnik uzyskał w danym miesiącu przychód netto ze sprzedaży detalicznej w wysokości 200 mln zł. Kwota 17 mln złotych jest wolna od podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek należy obliczyć odrębnie dla przychodu w części nieprzekraczającej 170 mln zł i w pozostałej, z uwzględnieniem kwoty wolnej na etapie ustalania wysokości podstawy opodatkowania.

 

W powyższym przykładzie podstawa opodatkowania wyniesie 183 mln zł (200 mln zł – 17 mln zł).

 

W pierwszym progu podatek wyniesie zatem 170 mln zł * 0,8%= 1,36 mln zł.

 

W drugim progu podatek wyniesie natomiast (187 mln zł – 170 mln zł)* 1,4% = 238 tys. zł.

 

Łączne zobowiązanie podatkowe wyniesie zatem 1.598.000,- zł.

 

Od podatku zwolniona jest m. in. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej, paliw oraz leków.

 

Podatnicy będą musieli składać deklaracje podatkowe dotyczące nowego podatku w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (deklaracja PSD-1). W tym samym terminie będzie również trzeba uregulować samodzielnie obliczony i zadeklarowany podatek.

 

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony