Opodatkowane dochodu z dywidendy wypłaconej spółce jawnej

Wypłata dywidendy na rzecz spółki jawnej jako udziałowca lub akcjonariusza spółki kapitałowej może budzić wątpliwości w zakresie sposobu jej opodatkowania po stronie wspólników spółki jawnej. Wątpliwości może budzić to, czy dywidenda powinna zostać opodatkowana jako dochód wspólnika (osoby fizycznej) z działalności gospodarczej (podobnie jak inne przychody takiego wspólnika osiągnięte w ramach spółki), czy jako dywidenda.

Ogólne zasady opodatkowania dywidendy

Co do zasady dywidenda opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem (stawka 19%). Przy obliczaniu takiego podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i od osób prawnych (CIT).

Podatek dochodowy od dywidendy jest obliczany i pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest spółka dokonująca wypłaty dywidendy. Udziałowiec lub akcjonariusz otrzymuje zatem wypłatę kwoty dywidendy pomniejszonej o kwotę podatku dochodowego. Po upływie roku podatkowego podatnik powinien jednak złożyć deklarację podatkową rozliczając przychody uzyskane z tytułu dywidendy.

Spółka jawna jako udziałowiec lub akcjonariusz

Spółka jawna może nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub objąć akcje w spółce akcyjnej. Udziałowcem (akcjonariuszem) w takiej sytuacji jest sama spółka jawna. Statusu udziałowca (akcjonariusza) nie uzyskają wspólnicy spółki jawnej.

Spółka jawna nie jest podatnikiem ani podatku PIT ani podatku CIT. Jest to spółka transparentna podatkowo. Status podatników mają natomiast jej wspólnicy (odbiorcy dywidendy). Mogą to być zarówno podatnicy podatku PIT (osoby fizyczne) jak i CIT (np. spółka z o. o.). Dochody uzyskiwane przez wspólników określane są proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Każdy wspólnik opodatkowuje te dochody według zasad (przepisów) właściwych dla siebie.

Skutki podatkowe wypłaty dywidendy spółce jawnej

W przypadku podatku CIT sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej spółce jawnej nie budzi wątpliwości. Przepis wprost rozstrzyga, że przychody z zysków kapitałowych (m. in. dywidendy) zwiększają przychody wspólnika z tego źródła. Innymi słowy, taka dywidenda rozliczana jest jak każda inna dywidenda.

W przypadku podatku PIT mogą powstać pewne wątpliwości. Przepis wskazuje bowiem, że przychody wspólnika ze spółki jawnej należy kwalifikować do źrodła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. To zaś może oznaczać, że przychody takie opodatkowane są podobnie jak inne przychody z działalności gospodarczej (np. według skali podatkowej), a nie podatkiem ryczałtowym właściwym dla przychodów z dywidendy.

Wbrew pozorom jednak również w tym wypadku interpretacja przepisów prowadzi do wniosku, że dywidenda nie będzie opodatkowana jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Chociaż wypłacana jest na rzecz spółki jawnej, to podatkowo jest to dochód wspólników tej spółki bezpośrednio z dywidendy. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2008 r. (IPPB1/415-101/08-2/AŻ).

Niezależnie zatem od tego, czy wspólnikiem spółki jawnej jest podatnik PIT czy podatnik CIT, dywidenda będzie opodatkowana tak samo. Zawsze będzie to zryczałtowany, 19% podatek dochodowy.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony