Opodatkowanie wniesienia aportu do spółki kapitałowej [PIT i CIT]

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania podatkiem PIT i CIT wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej (aport). Aktualnie wysokość podatku jest niezależna od tego jaka część wkładu zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a jaka na kapitał zapasowy spółki.

 

Wartość przychodu

Wysokość przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej jest równa wartości wniesionego wkładu określonej w statucie lub w umowie spółki (lub w innym dokumencie o podobnym charakterze). W przypadku gdy w wymienionych dokumentach nie zostanie określona wartość wkładu, wówczas wysokość przychodu jest równa wartości rynkowej tego wkładu na dzień przeniesienia własności. Wartość rynkowa będzie rozstrzygająca także wówczas, gdy wysokość przychodu ustalonego na podstawie statutu lub umowy spółki jest od niej niższa (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT). Ze względu na sposób określania wysokości przychodu oparty na wartości rynkowej, podatnicy w celu zmniejszenia ryzyka podatkowego powinni rozważyć zlecenie profesjonalnej wyceny przedmiotu wkładu.

 

Koszty uzyskania przychodu

Ustalony w powyższy sposób przychód może zostać pomniejszony przez podatnika o koszty uzyskania przychodu. W przypadku, gdy przedmiotem aportu są środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne) koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu (ewentualnie odpowiednio zaktualizowanej) pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku innych składników majątku podatnika wysokość kosztów uzyskania przychodu jest równa faktycznie poniesionym, niezaliczonym do kosztów uzyskania przychodu, wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych składników majątku (art. 22 ust. 1b ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT).

 

Stawka podatkowa

Stawka podatkowa właściwa dla przychodu z tytułu wniesienia aportu zarówno w przypadku podatku PIT jak i podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

 

Przykład

Podatnik w dniu 29 marca 2017 roku obejmuje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 100.000,- złotych w zamian za wkład w postaci nieruchomości o wartości 200.000,- złotych. Wartość księgowa netto tej nieruchomości u podatnika wynosi 70.000,- złotych. W takiej sytuacji przychodem podatnika będzie kwota 200.000,- złotych, którą może pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu w wysokości 70.000,- złotych. Do opodatkowania pozostanie zatem kwota 130.000,- złotych. Od tej kwoty należy zapłacić podatek wynoszący 19%.

 

Rozliczenie podatku

Zeznanie podatkowe uwzględniające przychody z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej w przypadku podatku PIT należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT). Dochodów z tytułu wniesienia aportu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej) bądź podatkiem liniowym od dochodów z działalności gospodarczej (art. 30b ust. 5 ustawy o PIT). W terminie do złożenia zeznania należy też dokonać wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

W przypadku podatku CIT, przychody z tytułu wniesienia aportu należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT). W terminie do złożenia zeznania należy też dokonać wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony