Wymontowanie części z pojazdu a procedura VAT marży

Obrót samochodowymi częściami używanymi bardzo często objęty jest rozliczeniami w procedurze VAT marży. Wątpliwości dotyczące stosowania tej procedury mogą powstać, gdy przedmiotem sprzedaży są części wymontowane z używanych pojazdów (zakupionych w ramach procedury VAT-marża).


Zobacz: Na czym polega stosowanie procedury VAT marża w obrocie towarami używanymi?


Dotychczasowe orzecznictwo krajowe wyklucza możliwość rozliczenia na zasadach VAT marży w takich sytuacjach. Przykładowo, w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „towarami używanymi mogą być tylko takie dobra materialne, które w dalszym użytku mają tożsamy stan lub ich stan wymaga naprawy do dalszego użytku” oraz że towary te muszą być zawsze zindywidualizowane. Musi zachodzić tożsamość między towarem zakupionym przez podatnika a towarem sprzedanym. Warunków tych nie spełniają części samochodowe wymontowane z zakupionego przez podatnika samochodu używanego. Swoje stanowisko sąd oparł na wykładni definicji „towaru używanego” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2012 roku, I FSK 839/11).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 839/11), wymontowane części nie są towarami używanymi, których sprzedaż podlega rozliczeniu w systemie VAT marża, ponieważ towar używany musi być zindywidualizowany (musi być możliwe określenie ceny nabycia tego konkretnego towaru, która umożliwia prawidłowe określenie wysokości marży.

Powyższe orzeczenie zostało jednak wydane przed wydaniem orzeczenia w podobnej sprawie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (a trzeba pamiętać, że orzeczenia tego Trybunału, w odróżnieniu do orzeczeń sądów krajowych, są źródłem prawa). Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie C-471/15, w świetle którego dopuszczalne jest stosowanie procedury VAT marży do obrotu częściami wymontowanymi z zakupionych używanych samochodów.

Wydaje się, że odmienne stanowisko przedstawione w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego jest dyskusyjne. W rzeczywistości żaden przepis ustawy o podatku o towarów i usług wprost nie wyklucza możliwości zastosowania procedury VAT marża do obrotu towarami używanymi (częściami samochodowymi) pochodzącymi z innych towarów używanych (samochodów). W mojej ocenie takie części, tj. pochodzące z recyklingu (demontażu) pojazdów mogą spełniać kryteria definicji „towaru używanego”. wyłączenie jakiegokolwiek towaru z tej kategorii powinno być wyraźne, a nie stanowić wynik nieoczywistej interpretacji przepisów.

Przy takiej interpretacji obrót takimi towarami nie podlega żadnym szczególnym regułom, tzn. tak jak w przypadku innych towarów używanych możliwe jest stosowanie ogólnych zasad właściwych dla procedury VAT marża – albo, jeżeli podatnik tak zdecyduje – zasad ogólnych.

W opisanej sytuacji może jednak powstać pewien specyficzny problem, a dotyczący określenia wysokości marży. Jest to problem zasadniczy, bo dotyczy bezpośrednio obliczenia wysokości podatku. Skoro bowiem marża jest różnicą między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, to nie można jej łatwo ustalić wobec braku jednoznacznie określonej ceny nabycia części używanej (znana jest cena nabycia całego pojazdu). Jednakże ewentualne trudności praktyczne przy stosowaniu procedury marży nie mogą uzasadnić wykluczenia pewnych kategorii podatników z możliwości jej stosowania (tak wyrok TSUE C-471/15, pkt 42 uzasadnienia). W tym zakresie przepisy krajowe, w celu ich dostosowania do regulacji unijnej, powinny zostać doprecyzowane.

Podatnik powinien zatem liczyć się z ryzykiem zakwestionowania rozliczeń w procedurze VAT marży w opisywanym przypadku, ewentualnie już na samym początku ustalić mechanizm określania wysokości marży dla wymontowanych, używanych części samochodowych. Rozważyć też można wystąpienie w tym zakresie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka późniejszego stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń w ramach ewentualnej kontroli podatkowej. Warto w tej sprawie odpowiednio wcześnie skonsultować się z profesjonalistą w sprawach podatkowych, np. przy pomocy tego formularza.


Jeżeli potrzebujesz pomoc prawnej w sprawie podatkowej, skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim przy pomocy formularza dostępnego na stronie lub telefonicznie pod numerem tel. +48 796 230 136.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony