Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r.

1 sierpnia 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające „zerowy PIT dla młodych”. Jest to zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące niektóre przychody osiągane przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. W praktyce zwolnienie to dotyczy przede wszystkim dochodów z umowy o pracę i z umowy zlecenia. Przepisy zostały wprowadzone w bardzo szybkim tempie, co pozostawia pracodawcom mało czasu na dostosowanie systemów kadrowo-płacowych do stosowania nowych regulacji.

Jakie przychody obejmuje „zerowy PIT dla młodych”?

Przepisy o „zerowym PIT dla młodych” obejmują tylko takie przychody, które spełniają łącznie trzy warunki:

  1. są uzyskiwane przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia (w momencie otrzymania wynagrodzenia),
  2. pochodzą z jednego ze źródeł wskazanych w ustawie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy (tj. umów o pracę), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia,
  3. ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85.528,- zł (kwota ta jest równa kwocie wyznaczającej granicę pierwszego progu podatkowego); określając kwoty przychodów nie uwzględnia się tych, które opodatkowane są podatkiem ryczałtowym. Co istotne, w 2019 roku obowiązuje niższy limit, który wynosi 35 636,67 zł.

Preferencyjne przepisy znajdą zastosowanie nawet do tych dochodów, które wynikają z umów zawartych przed 1 sierpnia 2019 roku, o ile samo wynagrodzenie zostało wypłacone już w sierpniu 2019 roku lub późnej. Ustawa nie uzależnia bowiem stosowania nowych przepisów od daty zawarcia umowy, tylko od momentu otrzymania wynagrodzenia.

Omawiane zwolnienie podatkowe nie dotyczy żadnych innych dochodów. W szczególności, zwolnieniem dla młodych nie są objęte: przychody osiągane z działalności gospodarczej (w tym z umów zlecenia realizowanych w ramach takiej działalności), przychody z umowy o dzieło, a także przychody z zasiłków (np. chorobowego i macierzyńskiego), odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji itp. Chociaż bowiem wymienione świadczenia są związane ze stosunkiem pracy, to jednak w świetle przepisów ustawy o PIT stanowią one inne niż wynagrodzenie za pracę źródło przychodów.

Co zrobić, aby skorzystać z „zerowego PIT dla młodych”?

Od 1 stycznia 2020 roku „zerowy PIT dla młodych” będzie regulacją stosowaną automatycznie bez konieczności wykazania jakiejkolwiek inicjatywy podatnika. Pracownik (zleceniobiorca) będzie mógł zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia składając stosowne oświadczenie swojemu pracodawcy (zleceniodawcy).

Wyjątkowo, aby skorzystać z „zerowego PIT dla młodych” jeszcze w 2019 roku, pracownik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Ustawa ani żaden inny akt prawny nie określają wzoru takiego dokumentu.

Zwolnienie określane jako „zerowy PIT dla młodych” w roku 2019 może znaleźć zastosowanie tylko do dochodów nieprzekraczających kwoty 35 636,67 zł.

Pracownik (zleceniobiorca) może też złożyć oświadczenie dotyczące sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy (zob. dalej).

Co oznaczają nowe regulacje dla pracodawców?

Pracodawcy (zleceniodawcy) już od 1 sierpnia muszą umożliwić pracownikom (zleceniobiorcom) skorzystanie z nowych regulacji, jeżeli złożą oni stosowne oświadczenie. Jeżeli pracodawca otrzyma od pracownika oświadczenie o którym mowa wyżej, będzie musiał uwzględnić nowe zwolnienie przy rozliczaniu wynagrodzenia takiego pracownika. Należy pamiętać o tym, że:

  • koszty uzyskania przychodu pracownika nie mogą być wyższe niż ta część przychodów z umowy o pracę, która podlega opodatkowaniu,
  • jeżeli pracownik rozlicza preferencyjne koszty uzyskania przychodu w związku z korzystaniem z praw autorskich (50% koszty uzyskania przychodu), to suma przychodów zwolnionych i tych kosztów nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (obecnie 85.528,- zł).

Pomimo korzystania przez pracownika ze zwolnienia możliwe jest rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia. W tym celu niezbędne jest jednak złożenie pisemnego wniosku przez pracownika. Ma to sens wówczas, gdy pracownik (zleceniobiorca) osiąga dochody z różnych źródeł i rozliczanie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia spowodowałoby wysoką dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym.

UWAGA! W roku 2019 obowiązuje odwrotna reguła. Pracodawca nie uwzględnia w rozliczeniu zaliczek zwolnienia „dla młodych”, chyba że pracownik złoży pracodawcy pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów uprawniających do zwolnienia (z „zerowego PIT dla młodych”) będą objęte tym zwolnieniem.

W niektórych sytuacjach pracodawcy powinni rozważyć, czy realizowane przez nich czynności związane z zatrudnianiem osób, które nie ukończyły 26 roku życia, nie stanowią schematu podatkowego wymagającego raportowania.

Podkreślić trzeba, że pracodawcy (zleceniodawcy) mają bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 26 lipca 2019 r. i wchodzi w życie po upływie 5 dni, tj. 1 sierpnia 2019 roku. W przypadku dużych pracodawców zatrudniających wielu pracownikow, którzy mogą korzystać z „zerowego PIT dla młodych”, może to być termin za krótki na dostosowanie (zaktualizowanie) systemów informatycznych.

Nie zawsze młodzi unikną podatku

Nie w każdym przypadku zlecenia nowe przepisy wprowadzające „zerowy PIT dla młodych” pozwolą uniknąć podatku dochodowego. Nadal obowiązuje bowiem przepis opodatkowujący ryczałtem (podatkiem liczonym według stawki 18% bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu) przychody ze zleceń z wynagrodzeniem do 200,- złotych. Jeżeli np. student wykona drobne zlecenie za kwotę 200,- złotych, to jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 18% zryczałtowany podatek.


Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1394).

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o „zerowym PIT dla młodych” możesz skorzystać z pomocy adwokata Michała Stawińskiego.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony