Zmiany w opodatkowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości (Podatki 2019)

Od 1 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujące szczegółowe kwestie związane z opodatkowaniem dochodu ze sprzedaży nieruchomości. 

Zbycie nieruchomości odziedziczonej (zmiany od 1.1.2019 r.)

Co do zasady zbycie nieruchomości w terminie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, skutkuje opodatkowaniem uzyskanego dochodu. Po tym terminie uzyskany dochód nie jest natomiast opodatkowany (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Istotne jest zatem jednoznaczne określenie zasad obliczania wspomnianego terminu. W wielu sytuacjach – również w przypadku dziedziczenia – zasady te mogą budzić wątpliwości.

Nowe przepisy wskazują jednoznacznie, że w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości pięcioletni termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę (art. 10 ust. 5 ustawy o PIT).

Odnośnie rozporządzania nieruchomościami dziedziczonymi nowe przepisy precyzują też, że nie stanowi nabycia (a zatem nie prowadzi do rozpoczęcia biegu pięcioletniego terminu) odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku (art. 10 ust. 7 ustawy o PIT). Wyłącznie zatem nabycie udziału w nieruchomości ponad przysługujący udział spadkowy spowoduje – w odniesieniu do odpowiedniej części udziału – rozpoczęcie biegu pięcioletniego terminu.

Nowością jest również jednoznaczna możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu udokumentowanych kosztów nabycia lub wytworzenia poniesionych przez spadkodawcę.  Kosztem mogą być też przypadające na podatnika ciężary spadkowe. Dotyczy to jedynie takiej części ciężarów, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika (art. 22 ust. 6d ustawy o PIT).

 

Zbycie nieruchomości po zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej (zmiany od 1.1.2019 r.)

Nowy przepis art. 10 ust. 6 ustawy o PIT precyzuje, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości pięcioletni termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej (zmiany od 1.1.2019 r.)

Kolejna zmiana dotyczy warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej. Do końca 2018 roku warunkiem zwolnienia od podatku dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości było jego wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym zawarto zawarto umowę sprzedaży. Od 1 stycznia 2019 roku termin uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej został wydłużony do 3 lat. Nowy termin uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych począwszy od 2019 roku.

Zmiana przepisów ustawy o PIT nie spowodowała wydłużenia tych terminów uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, które już rozpoczeły bieg (tj. terminów dwuletnich).

Nowe przepisy podatkowe nie pozostawiają też wątpliwości, że warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest definitywne nabycie prawa własności nieruchomości przed upływem trzyletniego terminu. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 roku budziło to wątpliwości.

***

Nowe przepisy dotyczą dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku, tj. dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości dokonanych po tej dacie. Obejmuje to również takie przypadki, gdy przed 1 stycznia 2019 roku zawarto przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (lub np. umowę deweloperską), o ile właściwa umowa sprzedaży została zawarta już w 2019 roku.

 

Kancelaria Adwokata Michała Stawińskiego oferuje usługi prawne w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami. Usługi prawne świadczone są m. in. na terenie Wrocławia i w okolicach. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się bezpośrednio telefonicznie (tel. 796 230 136) lub przy pomocy formularza kontaktowego.

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony