Wiążąca informacja stawkowa

W dniu 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Nowelizacja, poza zdefiniowaniem nowej matrycy stawek podatku VAT, wprowadza nowy dla podatników instrument zbliżony do interpretacji podatkowych – wiążącą informację stawkową.

Co to jest wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją, której przedmiotem jest ustalenie właściwej stawki podatkowej dla danego towaru lub usługi w podatku od towarów i usług (VAT). Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (ten sam organ, który wydaje indywidualne interpretacje podatkowe).

Przedmiotem wiążącej informacji stawkowej może być też określenie właściwej klasyfikacji towaru lub usługi (w Nomenklaturze Scalonej CN, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Tego rodzaju klasyfikacje mogą być bowiem niezbędne do określenia stawki podatkowej.

Wiążąca informacja stawkowa może być zmieniona z urzędu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli ten stwierdzi jej nieprawidłowość. W przypadkach określonych ustawą decyzję taką może zmienić z urzędu również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (np. w przypadku stwierdzenia błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego).

Odwołanie od decyzji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnosi się do tego samego organu. Podobne rozwiązanie funkcjonowało w przeszłości (do końca maja 2017 roku) w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych (zobacz więcej).

W założeniu wiążąca informacja stawkowa ma służyć wyeliminowaniu częstych w praktyce problemów w określeniu właściwej stawki podatkowej w podatku VAT. Problem ten jest dla podatników dosyć uciążliwy. Opodatkowanie towaru lub usług za wysoką stawką podatkową uniemożliwia bowiem uzyskanie zwrotu „nadpłaconego” podatku, a zastosowanie za niskiej stawki naraża na ryzyko powstania zaległości podatkowej. W takich przypadkach zaległość podatkowa, szczególnie przy dużych obrotach, dla mniejszych przedsiębiorców może okazać się powodem utraty płynności finansowej.

Wiążąca informacja stawkowa w powyższym zakresie zastępuje indywidualne interpretacje podatkowe.

Jak uzyskać wiążącą informację stawkową?

W celu uzyskania wiążącej informacji podatkowej konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek może być złożony przez:

  1. podatnika podatku VAT posiadającego numer NIP lub inną osobę, która zamierza dokonać czynności opodatkowanej podatkiem VAT,
  2. zamawiającego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek należy złożyć na specjalnym, urzędowym formularzu. Wzór tego formularza określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej podlega opłacie w wysokości 40,- złotych (podobnie jak w przypadku wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej). Inaczej jednak niż w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych, w przypadlu wiążącej informacji stawkowej może powstać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Jeżeli bowiem wydanie wiążącej informacji stawkowej wymaga przeprowadzenia badań lub analiz, wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia wynikających stąd opłat. Wysokość tych opłat określać będzie postanowieniem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Powinna ona odpowiadać rzeczywistym kosztom. W niektórych przypadkach koszty badań i analiz określone będą w stawkach ryczałtowych odrębnymi przepisami.

Podobnie jak indywidualną interpretację podatkową, również wiążącą informację stawkową wydaje się w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku. W przypadku indywidualnej informacji stawkowej przekroczenie tego terminu nie jest jednak równoznaczne z uznaniem stawki określonej przez podatnika za prawidłową. Termin ten nie jest zatem zabezpieczony w interesie podatnika tak samo jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych.

Jaką ochronę daje wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa wiąże organy podatkowe wobec osoby która wystąpiła o wydanie informacji, ale tylko w odniesieniu do tych czynności, które zostały dokonane po doręczeniu omawianej decyzji.

W przypadku wiążącej informacji stawkowej wydanej przed 1 kwietnia 2020 roku, ochrona wynikająca z tej decyzji obejmuje czynności dokonane po 31 marca 2020 roku.

Ochrona wynikająca z wiążącej informacji stawkowej wygasa, gdy wejdą w życie nowe przepisy dezaktualizujące wcześnej wydaną decyzję.

Od kiedy można składać wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

Wniosek o wydanie wiążącej informacji statkowej można składać od listopada 2019 roku. Ochrona będzie jednak przysługiwała dopiero dla czynności opodatkowanych dokonanych po 31 marca 2020 roku.


Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej przy sporządzeniu wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej lub telefonicznie (+48 796 230 136).

Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

powrót do poprzedniej strony